fbpx
top

Høringssvar om internering av barn

NOAS er kritisk til flere forslag til endringer i utlendingsloven om internering av barn. Formålet med høringen er å «avklare og tydeliggjøre hvilke regler som skal gjelde for bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven». Dagens utforming av utlendingslovens regler om tvangsmidler er uklar, særlig grunnet henvisninger til straffeprosesslovens regler og uklarhet om når disse reglene passer i utlendingsrettslige saker. Departementet ønsker å avklare dette ved «å innarbeide sentrale regler fra straffeprosessloven direkte i utlendingsloven og ved å synliggjøre gjennom klare referanser hvilke regler i straffeprosessloven som skal gjelde, mens unødvendige referanser strykes».

Les hele NOAS’ høringssvar her.

NOAS er positive til at utlendingslovens regler om tvangsmidler skal revideres.  En slik revisjon er på overtid. Departementet har visst om behovet for å avklare forholdet mellom straffeprosessloven og utlendingsloven siden 2012, etter at professor Husabø og postdoktor Suominen avleverte rapport om temaet på oppdrag fra Justisdepartementet.

NOAS er derimot kritisk til flere av departementets forslag til endringer om internering av barn. Forslaget vil føre til få endringer i praksis, verken når det gjelder begrensningen på adgangen til å internere barn eller maksimal interneringstid. Tvert imot ser det ut som om regjeringen ønsker å åpne for at de nye reglene om internering av barn gis et større virkeområde enn det som er tilfelle  i dag. NOAS mener prinsipielt at barn aldri bør interneres da det aldri vil være til barnets beste.

NOAS mener at forslaget om tidsbegrensning av internering av barn ikke innebærer noen reell maksgrense, men kun endring av kosmetisk karakter og lovfesting av dagens praksis. NOAS har foreslått at det bør innføres en maksgrense på 48 timer ved internering av barn, og subsidiært maksimalt en uke.

NOAS støtter videre ikke departementets forslag om nytt vilkår for internering av barn på grunn av uklar identitet. NOAS støtter ikke forslaget om å erstatte «fengsling» med «tvangsmessig tilbakehold», men anbefaler bruk av begrepet «internering».

NOAS anbefaler videre i høringssvaret at:

  • det må stilles tydeligere vilkår for når barn kan pågripes og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.
  • det bør innføres forbud mot internering av enslige mindreårige i forbindelse med utlendingskontroll.
  • barneverntjenestens rolle må avklares og tydeliggjøres.
  • barn ikke skal kunne plasseres på sikkerhetsavdelingen på Trandum
  • det må innføres midlertidig stans av internering på Trandum, inntil en egen enhet for barnefamilier på plass.
  • det bør innføres en egen returprosess for barnefamilier i tråd med modellen fra Storbritannia

NOAS er positive til følgende forslag:

  • Etablering av egen enhet for barnefamilier utenfor Trandum
  • Lovfeste barns rett til å bli hørt ved fremstilling for internering
  • Lovfeste at barnets beste skal være et grunnleggende i saker hvor barn skal fremstilles for internering. Dette vil kunne sikre barn som en selvstendig part i saker hvor barn med foreldre fremstilles for internering.