fbpx
top

Helsetilbudet til asylsøkere

Helsedirektoratet, Folkehjelpsinstituttet og Utlendingsdirektoratet har oppdatert informasjonen om asylsøkeres rett til helsehjelp. Alle asylsøkere har lik rett til helsetjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten som øvrige innbyggere. Dette gjelder uavhengig av om asylsøkeren bor i regulært mottak eller er plassert i midlertidige overnattingstilbud /akuttmottak.

Teksten nedenfor gjengir informasjonen NOAS mottok fra Helsedirektoratet, Folkehjelpsinstituttet og UDI per e-post den 7. desember 2015.

Helsetilbudet til asylsøkere – oppdatert informasjon 7. desember 2015

Asylsøkere har rett til helsehjelp

Asylsøkere har rett til helsetjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten på linje med resten av innbyggerne. Retten til helsehjelp gjelder uavhengig av bosted. Retten gjelder dermed også for personer på midlertidige overnattingsplasser (akutt innkvartering).

Kostnader til helsetjenester til asylsøkere i ordinære mottak og på midlertidige overnattingsplasser (akutt innkvartering) dekkes gjennom vertskommunetilskuddet, refusjoner fra HELFO og egenbetaling fra pasientene.

UDI dekker ekstraordinære utgifter til helsetjenester i transittmottak og i ankomstsentre etter avtale med kommunen.

Kommunen har tilsynsansvar for sanitære og hygieniske forhold ved mottakene. 

Se veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Nasjonal fagkonferanse om helsetjenesten til asylsøkere, Oslo 16.desember 2015

Målgruppen for konferansen er fagfolk med lederansvar i helsetjenesten til asylsøkere.

Konferansen er nå fulltegnet. Du kan stå på venteliste ved å sende epost til: monica.fleisje@hdir.no

Konferansen blir også strømmet direkte på internett, og opptak av konferansen blir gjort tilgjengelig i ettertid.

Se informasjon om konferansen

Vaksineanbefalinger

Kommunen der asylsøkeren oppholder seg, skal gi tilbud om vaksinering dersom det ikke foreligger dokumentasjon på at personen allerede er vaksinert i henhold til norske anbefalinger. 

Rapporter fra Fylkesmennene til Helsedirektoratet tyder på at ingen eller svært få asylsøkere blir vaksinert på ankomstsenter eller i transittmottak.

Vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet sendes ut gratis fra Folkehelseinstituttet. Det gjelder også MMR-vaksine til alle som ikke er vaksinert eller har gjennomgått sykdommene. Poliovaksine er gratis til voksne asylsøkere.

Det har vært forsyningsproblemer, men per i dag er alle aktuelle vaksiner tilgjengelige.

Anbefalinger barn:

Vi anbefaler at barn blir oppvaksinert i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet. Oppvaksinering bør starte innen tre måneder etter ankomst til Norge. Vaksinering skal tilbys så tidlig som mulig, senest innen tre måneder.

Ved ankomstsentrene, der svært mange bor svært tett, bør barn under 15 år få tilbud om MMR vaksine allerede ved ankomst. Spedbarn bør få tilbud om vaksiner i henhold til det norske barnevaksinasjonsprogrammet så fort som mulig.

Anbefalinger voksne:

Alle voksne som ikke tidligere er vaksinert eller har gjennomgått sykdommene bør tilbys MMR- og poliovaksine innen tre måneder etter ankomst.

Influensavaksinering

Barn og voksne i de definerte risikogruppene bør få tilbud om influensavaksine for å redusere alvorlig sykdom og død som følge av influensa.

Det enkelte mottak og kommune står fritt til å velge andre strategier utover vaksinering av de definerte risikogruppene.

Ved knappe ressurser bør tuberkulosescreening og vaksinering mot MMR og polio prioriteres fremfor sesonginfluensavaksinering.

Mer informasjon: Vaksinasjon av asylsøkere

Registrering av vaksinasjoner i SYSVAK hos personer med DUF-nummer
I forbindelse med økningen av asylsøkere til Norge har Folkehelseinstituttet tilrettelagt for mottak av vaksinasjonsmeldinger på DUF-nummer i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK (Nasjonalt vaksinasjonsregister). Les mer om SYSVAK-registrering med DUF-nummer.

Ved spørsmål om vaksiner og vaksinasjon kontakt:

  • Vaksinerådgivningstelefon for helsepersonell om vaksiner og vaksinasjon mandag til fredag klokken 13.00-14.30, tlf21 07 70 00
  • vaksine@fhi.no
  • SYSVAK-brukerstøtte mandag til fredag klokken 13.00-14.30 tlf 21 07 65 00

For daglige oppdateringer kan du abonnere på nyheter fra FHIs temaside om vaksiner

Yrkesvaksinasjon for ansatte ved asylmottak
For ansatte ved mottakssentre og asylmottak gjelder de samme anbefalingene som for den øvrige befolkningen. Utover dette skal risiko for smitte vurderes av arbeidsgiver. Se anbefalingene fra Folkehelseinstituttet

Råd ved utbrudd av gastroenteritt eller hepatitt A
Folkehelseinstituttet har utarbeidet et informasjonsskriv om håndtering av utbrudd i asylmottak.

Skadedyr i mottak
UDI fryser rutinemessig ned søkernes bagasje ved ankomstsentrene/transittmottakene for å minske risiko for skadedyr. Det kan likevel forekomme problemer med skadedyr enkelte steder

Se anbefalinger fra Folkehelseinstituttet

Helsepersonellpool

Helsedirektoratet har opprettet en helsepersonellpool der vi registrerer helsepersonell som vil bidra i arbeidet med helsetjenester til asylsøkere. Helsepersonellpoolen er etablert som en beredskap i tilfelle kommunene ikke får tak i nok helsepersonell gjennom allerede eksisterende ordninger og avtaler de har for å skaffe tilstrekkelig med personell.

Fylkesmennene har meldt inn personellbehov i kommunene, og Helsedirektoratet er i ferd med å sortere og følge opp innmeldte behov. Helsedirektoratet sørger for at kommuner som har meldt behov direkte knyttet til asylsituasjonen får oversendt liste over aktuelle personer som har meldt seg til poolen. Kommunene må selv inngå arbeidsavtale med personellet på vanlig måte og finansiere stillingene.

Kommuner kan henvende seg direkte til Helsedirektoratet om dette: helseteam@helsedirektoratet.no