fbpx
top

Handel og Kontor i Norge støtter papirløse mennesker i Norge

Handel og Kontor i Norge, ha under sitt årlige landsmøte 15. – 19. september i Stjørdal kommet med en svært viktig uttalelse vedrørende papirløse mennesker i Norge.

Ingen mennesker er ulovlig!

 

Norge har fått en papirløs underklasse av mennesker som har levd her i inntil 17 år uten rettigheter. Mens mange andre europeiske land har gjennomført amnestier eller etablert faste ordninger for å løfte papirløse ut av nød og utnyttelse, har Norge en av de strengeste politikkene overfor papirløse.

Handel og Kontor mener Norge må følge en human fortolkning av Flyktningekonvensjonen som er i tråd med FNs Høykomissær for flyktningers anbefalinger. Stadig flere barn vokser opp i Norge som papirløse, i usikkerhet og med en uviss fremtid. Disse barna lever med frykt og uro og må sikres en ansvarlig løsning.

Handel og Kontor godtar ikke en papirløs underklasse i Norge bestående av mennesker som lever på ubestemt tid tilnærmet uten rettigheter der papirløse barn er en spesielt sårbar gruppe. Asylsøkerbarn har rett på den samme omsorgen og rettighetene som norske barn, og alle barn må få en kvalifisert verge fra ankomst til retur eller bosetting.

Bruk av midlertidige oppholdstillatelser må stoppes og barna må få full rett til skole og utdanning uavhengig av
deres oppholdsstatus. Asylsøkere som ikke får behandlet søknadene, eller ikke kan returneres innen 5 år må gis permanent opphold i landet. I asylsaker må hensynet til barnets beste vektlegges enda sterkere enn det gjør i dag. Familier med barn under 18 år må gis permanent opphold etter 3 år i landet. Mindreårige asylsøkere under 18 år, må overføres fra utlendingsforvaltningen til barnevernet. I tillegg må papirløse får arbeidstillatelse.

Det må lovfestes en minimumsstandarder på asylmottak som har klare standarder for boforhold, bemanning, aktivitetstilbud, bosikkerhet og helsetilbud. Asylsøkere med endelig avslag må få en trygg og verdig retur. Folk må styrkes hvis de skal kunne returnere, ikke brytes ned.

Handel og Kontor mener at menneskelige hensyn må veie tyngre enn innvandringspolitiske hensyn, papirløse må gis arbeidstillatelse og det må etableres.

Publisering av deres uttalelse finnes her