fbpx
top

Gode dugnadsresultater

Rettshjelpsdugnaden for lengeværende barn jobber fortsatt for fullt for at lengeværende barn skal få rettighetene sine ivaretatt. Rettshjelpen som tilbys på grunn av de innsamlede midlene fra dugnaden, innebærer en viktig styrking av barnas rettssikkerhet.

NOAS har så langt engasjert seg i sakene til mer enn 250 lengeværende barn. Per 25. mars 2015 har vi oppnådd følgende resultater:

  • 120 barn har fått oppholdstillatelse etter at NOAS har skrevet omgjøringsbegjæring.
  • 54 barn har fått lovlig opphold fram til ny vurdering (utsatt iverksettelse), og har gode utsikter til å få oppholdstillatelse.
  • 66 barn venter på svar fra Utlendingsnemnda.
  • 25 barn har blitt tvangsutsendt etter at NOAS har skrevet omgjøringsbegjæring.
  • 3 barn har fått avslag.

I løpet av høsten stanset NOAS utsendelsen av 13 barn som var pågrepet og fengslet på Trandum i påvente av tvangsutsendelse. De fleste av barna har nå fått oppholdstillatelse, og resten har fortsatt saken til behandling. Disse sakene illustrerer rettssikkerhetsmanglene særlig godt. Det er her snakk om familier som har grunnlag for oppholdstillatelse. Dersom ikke NOAS hadde fått høre om sakene og involvert seg i tide, ville familiene vært sendt ut av landet.

Hva gjøres nå?
I mange saker hvor NOAS allerede har skrevet omgjøringsbegjæring, er det behov for å oppdatere og supplere med ny informasjon og dokumentasjon. De aller fleste omgjøringsbegjæringene ble sendt inn før nye regler trådte i kraft 8. desember 2014, og i mange saker sender vi inn supplerende argumentasjon tilpasset den nye regelverket.

NOAS kommer også til å skrive omgjøringsbegjæring i sakene til ytterligere 57 barn. Dette er saker som er gjennomgått, og hvor vi ser at det er grunnlag for å sende inn en begjæring om at det gis oppholdstillatelse på grunn av barnas tilknytning.

I tillegg har vi flere saker til vurdering. Mange av disse gjelder barn som ikke oppfyller kravene om fire og et halvt års oppholdstid og ett års skolegang, som er den tilknytningen som er sterk nok til at den i utgangspunktet danner grunnlag for tillatelse. NOAS vil gjennomgå alle sakene som er sendt inn til oss, og se om det er andre momenter enn oppholdstid som tilsier at det bør gis oppholdstillatelse. Vi vil skrive omgjøringsbegjæring i alle saker hvor det er en realistisk mulighet til å få oppholdstillatelse. Alle familier vil få en grundig tilbakemelding på om vi kan bistå dem eller ikke.

NOAS arbeider dessuten politisk for at de lengeværende barnas rettssikkerhet må styrkes, og har tett kontakt med flere ulike partier. Vi har blant annet fremmet følgende krav:

1. Familier må få informasjon og rettshjelp

Rettshjelpsdugnaden har dokumentert at det er et stort udekket behov for rettshjelp blant familier med lengeværende barn. Det er nødvendig å sikre at familier også i framtida tilbys informasjon og rettshjelp i saker som gjelder lengeværende barn. Dette må være et offentlig ansvar.

2. Ny gjennomgang av sakene til utsendte familier

Familier med lengeværende barn som ble sendt ut i 2014 må få vurdert saken sin på nytt etter nytt regelverk. Familier som fyller vilkårene etter det nye regelverket må få innvilget oppholdstillatelse og få komme tilbake til Norge. Det må holdes nemndmøte i alle saker hvor det kan være aktuelt å gi oppholdstillatelse.

3. Oppdaterte vurderinger før tvangsutsendelse

Det må gjøres oppdaterte vurderinger i forkant av tvangsutsendelser, slik at ikke flere familier som har grunnlag for oppholdstillatelse, blir sendt ut av landet.