fbpx
top

Frp feilinformerer om flyktninger

Et mindretall av Høyre, Frp og Sp blokkerer mot grunnlovsfesting av retten til å søke asyl. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen videreformidler Frp fullstendig misvisende informasjon om flyktninger.

Høyre, Frp og Sp er mot å ta retten til asyl inn i Grunnloven. Det negative mindretallet viser til at Lønning-utvalget valgte ikke å foreslå at retten skulle tas inn i grunnloven. Frp velger i en merknad til komiteinnstillingen å gjenta Lønning-utvalgets klart misvisende omtale av situasjonen for verdens flyktninger:

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at for utvalget var det et tankekors at bare et fåtall av verdens flyktninger i dag er reelle asylsøkere. Mange av dagens asylsøkere er ikke på flukt fra forfølgelse, men fra vanskelige levekår. I tillegg har såkalte «klimaflyktninger» pr. i dag ikke status som reelle asylsøkere.»

NOAS ser det som urovekkende at representanter for landets lovgivere velger å holde fast ved feilaktig informasjon, til tross for tilgjengelig informasjon om faktiske forhold. Når politisk debatt om rettighetsfesting i Grunnloven bygger på misvisende informasjon, kan resultatet i verste fall bli svekket rettsikkerhet for asylsøkere og flyktninger.

Grunnlovsendringer må vedtas med to tredels flertall i Stortinget. Flertallet i komiteen, som støtter grunnlovsfesting av retten til å søke asyl, utgjør imidlertid ikke et nødvendige to tredels flertall.

Flertallet; Ap, SV, Venstre og KrF understreker på sin side at Lønning-utvalgets beskrivelse av verdens flyktninger er «noe misvisende» og «uheldig»:

«Flertallet vil understreke at utvalgets beskrivelse av verdens flyktninger er noe misvisende, og mener det er uheldig at slike uttalelser blir stående uimotsagt. Flertallet vil understreke at omtrent 65 prosent av dem som søker asyl i Norge i dag, får oppholdstillatelse, og at over 90 prosent av disse anses å ha et beskyttelsesbehov. Flertallet kan ikke se at det faktum at flyktningbegrepet i Flyktningkonvensjonen i dag ikke omfatter klimaflyktninger, skulle være et argument mot å grunnlovfeste retten til å søke asyl.

Å grunnlovfeste retten til å søke asyl vil ikke endre dagens rettstilstand. Men flertallet mener at en grunnlovfesting av retten til å søke asyl vil gi denne rettigheten et sterkere vern. Under komiteens høring om menneskerettigheter i Grunnloven 28. februar 2014 påpekte flere av høringsinstansene at retten til å søke asyl er under politisk press. Advokatforeningen, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, NOAS og Amnesty International er blant høringsinstansene som tar til orde for å grunnlovfeste retten til å søke asyl. Amnesty International påpeker at «retten til å søke asyl er en av de menneskerettighetene som i dag utfordres på det sterkeste.» Ved å grunnlovfeste retten til å søke asyl vil denne rettigheten være bedre beskyttet mot skiftende politiske strømninger

Midlertidig innstilling fra kontroll- og konstituasjonskomiteen:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/Inns-201314-184/