fbpx
top

Forslag til endringer i statsborgerloven rammer statsløse barn født i Norge

Lovforslaget rammer sterkest en allerede svært sårbar gruppe og vil i praksis frata disse barna deres barndom.

Regjeringen fremmet kort tid før valget et lovforslag som innebærer dramatisk negative konsekvenser for statsløse barn født i Norge, særlig i saker hvor verken barna eller deres foreldre har lovlig opphold. For en del av disse barna vil forslaget i praksis innebære at de vil måtte tilbringe hele sin barndom på et asylmottak – som statsløse og uten oppholdstillatelse. Først ved fylte 18 år vil de kunne regularisere sin status. Et tilsvarende forslag fra samme regjering om å vanskeliggjøre barndommen til statsløse barn ble nedstemt i Stortinget i fjor.

Les departementets nye høringsnotat her.

Les NOAS sitt høringssvar her.

Forslaget går i en helt annen retning enn resten av Europa. Hele 17 land i Europa, inkludert Finland, har innført systemer for automatisk innvilgelse av statsborgerskap ved fødselen for barn som ellers ville bli statsløse. Erfaringen fra disse landene viser at innføring av et slikt tiltak har svært lave samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Departementets forslag vil i praksis innebære årelang ventetid for denne gruppen, før de får mulighet til å komme seg ut av tilværelsen som statsløse. NOAS mener forslaget ikke er i samsvar med folkeretten, herunder FN-konvensjon om begrensning av statsløshet, som må anvendes i harmoni med retten til nasjonalitet i artikkel 7 i barnekonvensjonen.

Det er urovekkende at departementet, uten nærmere begrunnelse, går bort fra sin egen instruks, som skulle sikre at søknader om statsborgerskap fra statsløse søkere født i Norge behandles i samsvar med folkeretten. Les vår kommentar til departementets egen instruks som departementet nå foreslår å gå bort fra her.

UNHCR og UNICEF har kommet med en felles høringsuttalelse, hvor de påpeker blant annet følgende (avsnitt 15):

«UNHCR and UNICEF jointly note with regret that the proposal at hand appears to reintroduce the requirement of lawful residence in the Nationality Act and Regulations and impose further requirements on stateless children born in Norway that are not in line with Norway’s obligations under the 1961 Convention, the CRC, ICCPR and ECHR.»

Les felles høringsuttalelse fra UNHCR og UNICEF her.

Både NOAS, UNHCR og UNICEF mener departementets forslag er preget av feil folkerettslig metode, ettersom forslaget ikke tar hensyn til en forutsetning om harmoni mellom rettsregler.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) har også stilt seg kritisk til forslaget. I sin høringsuttalelse viser NIM nettopp til at departementet ikke har foretatt en vurdering av hvordan de relevante konvensjonene forholder seg til hverandre, og hva som samlet kan utledes av disse (sider 2-3). I høringssvaret fra NIM uttales det videre følgende (side 7):

«Betydningen av å innføre et krav om at statsløse barn uten lovlig opphold må søke om norsk statsborgerskap først etter fylte 18 år, synes lite forenlig med barnekonvensjonens bestemmelse om at alle barn har rett til å erverve statsborgerskap.»

Les høringsuttalelse fra NIM her.

NOAS mener at Stortinget må forkaste departementets forslag om å vanskeliggjøre barndommen til statsløse født i Norge, slik Stortinget gjorde i fjor.

Les mer om statsløshet på NOAS’ nettsider: