fbpx
top

Følger ikke opp stortingsvedtak om utvisning

Alternativer til utvisning ønskes velkommen, men slik Justis- og beredskapsdepartementets høringsforslag er formulert vil det ha betydning for få.

NOAS har gitt høringssvar til regjeringens forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse.

Forslaget er en oppfølging av anmodingsvedtaket fra Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme eventuelle forslag om endring av utlendingsloven som gjør det mulig for utlendingsforvaltningen å supplere bruk av utvisning og innreiseforbud med et bredere sett av reaksjonsformer når særlige hensyn tilsier det, som hensynet til barnets beste.»

Forslaget følger ikke opp stortingsvedtaket og legger ikke stor nok vekt på hensynet til barnets beste.

Vi vil advare mot en lovendring som i hovedsak kun fører til at det blir ilagt sanksjoner i flere saker, uten at færre barn blir adskilt fra sine foreldre.

Les mer i NOAS’ og Redd Barnas rapport Barnets beste i utvisningssaker.

Les hele høringssvaret her