fbpx
top

FNs torturekspert: Stopp internering av barn!

FNs torturekspert krever forbud mot internering av barn i utlendingssaker. FN-rapporten bekrefter fersk rapport fra NOAS om lovstridig  norsk interneringspraksis overfor barn.

FNs torturekspert med klar tale
FNs Spesialrapportør mot tortur, Juan E. Méndez, oppfordrer alle stater til å forby internering av barn i utlendingssaker. I en rapport til FNs menneskerettighetsråd 5. mars 2015, skriver rapportøren at selv svært kortvarig frihetsberøvelse av barn kan være svært skadelig for barnets kognitive utvikling.

Spesialrapportøren bekrefter tidligere vedtak i Europarådets parlamentarikerkomité og FNs barnekomité: Frihetsberøvelse av barn er aldri til barnets beste. Dette står i sterk kontrast til norsk praksis, som legger til grunn at det er til barnets beste å interneres på Trandum med familien, uten forsvarlig rettslig regulering.

Spesialrapportøren uttaler også at frihetsberøvelse av barn aldri er nødvendig og forholdsmessig, og at det kan utgjøre grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling av barn.

Les rapporten her, og se spesialrapportøren omtale rapporten her.

Les omtale av rapporten fra International Detention Coalition (IDC) her.

NOAS-rapport: norsk praksis i strid med Grunnloven og menneskerettighetene
NOAS-rapporten «Frihet først – en rapport om alternativer til internering» ble lansert 26. februar. Hovedproblemet med norsk interneringspraksis overfor barn er at utlendingsloven ikke regulerer internering av barn og barnefamilier. Istedet henviser den til et utvalg paragrafer i straffeprosessloven, som skal brukes «så langt de passer». Denne lovgivningsteknikken fører til vilkårlig lovanvendelse i ulike saker, og at utenlandske barn diskrimineres og får svakere rettigheter ved frihetsberøvelse enn norske barn. Lovene er ikke klare og presise nok, og barn behandles ikke som enkeltindivider – i strid med Grunnloven, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Barnekonvensjon.

En av Norges fremste eksperter på menneskerettigheter, Eirik Bjørge, ved Universitetet i Oxford, har kommentert dagens situasjon:

«Få ting byr rettsstaten sterkere imot enn det i realiteten å fengsle barn. Derfor er det vanskelig å se for seg noe område hvor domstolskontrollen og forholdsmessighetsprøvelsen må være og er strengere. I Nada mot Sveits gjorde Storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstol det klart at for at et inngrep skal kunne regnes som forholdsmessig, må muligheten til isteden å gjøre bruk av et alternativt og mindre inngripende middel ha vært gått inn på og funnet ikke å kunne anvendes. Det er tydelig at norsk forvaltningspraksis ikke tar dette alvorlig nok.»

Les også en kronikk om internering av barn skrevet av jusprofessor og FNs spesialrapportør på vilkårlig fengsling, Mads Andenæs, og NOAS sommeren 2014. Kronikkens hovedargumenter er utdypet i NOAS-rapporten «Frihet først».

Statssekretær Jøran Kallmyrs kommentarer til NOAS-rapporten
Statssekretær Jøran Kallmyr var gjest i NRKs nyhetsmorgen samme dag som rapporten ble lansert. Kallmyr uttalte seg om en rekke forhold, blant annet grunnlaget for å holde barn frihetsberøvet. NOAS mener flere av uttalelsene er direkte feilaktige, og har derfor i et brev bedt Justis- og beredskapsdepartementet om svar på en rekke spørsmål.

Les brevet til departementet her.

Les NOAS’ rapport her.