fbpx
top

Flere kvinner må få forklare seg i nemndmøte

Konferanse om kvinnelige asylsøkeres situasjon krever at flere asylsøkere må møte beslutningstagerne i Utlendingsnemnda (UNE) personlig. Det er nødvendig for å sikre god informasjonsinnhenting og best mulig troverdighetsvurdering. Særlig er dette viktig for kvinner som bærer på skambelagte traumer. 

Fredag 23. Januar ble konferansen Kvinner på flukt, Asylpolitikk og Mennskerettigheter avholdt  på Universitetet i Stavanger. Konferansen ønsket å synliggjøre kvinnelige asylsøkeres erfaringsbakgrunn, deres sårbarhet og spesielle utfordringer i asylprosessen.

Konferansen, som ble arrangert av Rettferdighet i Asylpolitikken, RIA, Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, og Amnesty Norge, fremmet flere forslag for å styrke kvinnelige asylsøkeres rettssikkerhet:

  • Asylsøker må møte beslutningstager personlig, både for å sikre god informasjonsinnhenting og en best mulig troverdighetsvurdering.
  • I behandlingen av klagesaker møter UDI og asylsøker med advokat hos klageorganet (UNE) som likeverdige parter (topartssystem). Dermed unngår en at UNE blir både part og dommer i samme sak, slik praksis er i dag.
  • For å sikre at relevant informasjon blir formidlet fra asylsøker til beslutningstager, må kvinnelige asylsøkere bli tildelt en kvinnelig bisitter. Hun følger med til alle møter og intervjuer. Dette kan skape en tryggere ramme og gi traumatiserte asylsøkere en bedre mulighet til å fortelle flere relevante sider ved sin historie.

NOAS’ rådgiver Jon Ole Martinsen deltok på konferansen med informasjon om vårt rettshjelpsarbeid og erfaringer i møte med sårbare, kvinnelige asylsøkere.

Les konferansens åpne brev med flere anbefalinger til politikere og utlendingsforvaltningen

Les mer om saken i Stavanger aftenblad.