fbpx
top

Mange får opphold etter rettshjelp fra NOAS

NOAS bistår et stort antall asylsøkere med avslag hvert år. I 2016 stod vi bak en tredel av Utlendingsnemndas omgjøringer i asylsaker.

NOAS gir gratis rettshjelp i asylsaker. Asylsøker som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) kan levere saken til oss og få en vurdering av saken. Vi gjennomgår alle sakene vi mottar. Vi går videre med de sakene hvor vi mener klageren har rett til beskyttelse i samsvar med våre internasjonale forpliktelser eller opphold i medhold av utlendingsloven og det er muligheter til å vinne frem.

NOAS gjennomgikk 1182 asylsaker i 2016. Mange av sakene gjaldt flere personer.

Flertallet av asylsøkerne som kontakter oss, har fått endelig avslag fra Utlendingsnemnda. Et slikt vedtak er vanskelig å endre. NOAS avviser mange av sakene vi mottar, fordi vi mener det ikke er realistiske muligheter til å endre resultatet. Norge har en restriktiv asylpraksis sammenlignet med mange andre land i Europa. Selv om vi kan være uenige i at det er gitt avslag i en sak, vil det ofte være vanskelig å få vedtaket omgjort. Asylsøkere som får saken avvist hos oss, får en forklaring på hvorfor vi ikke ser grunnlag for å gå videre med den.

NOAS engasjerer seg i om lag en femdel av sakene vi mottar. I saker hvor det er gjort feil, hvor det foreligger ny informasjon av vesentlig betydning for saken, eller hvor det er prinsipielt viktig å utfordre utlendingsmyndighetenes praksis, skriver vi til Utlendingsnemnda på vegne av asylsøkeren.

Resultater av rettshjelpsarbeidet

NOAS fikk svar fra Utlendingsnemnda i sakene til 262 personer i 2016. Mer enn halvparten av dem fikk oppholdstillatelse etter at NOAS hadde engasjert seg i saken. I saker hvor NOAS deltok i nemndmøte, fikk over 90 prosent innvilgelse.

Utlendingsnemnda ga 407 personer innvilgelse etter omgjøringsbegjæring i asylsaker i 2016. NOAS stod bak om lag en tredel av nemndas omgjøringer. 

Hvordan jobber NOAS med saker?

NOAS gjennomgår dokumentene i saken og vurderer om asylsøkeren har krav på beskyttelse i tråd med Norges internasjonale forpliktelser etter flyktningkonvensjonen, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen eller FNs konvensjoner om statsløshet. Vi vurderer også om asylsøkeren eventuelt faller inn under andre bestemmelser i utlendingsloven, for eksempel om opphold på humanitært grunnlag til barn som har bodd lenge i Norge og som har sterk tilknytning hit. Vi vurderer så om det er en reell mulighet til å nå frem i saken. Vi har god kjennskap til asylpraksis for ulike grupper, og er opptatt av at asylsøkere med endelig avslag ikke skal få urealistiske forventninger om å få bli i Norge.

Se filmen som gir en nærmere forklaring på hvordan NOAS jobber med asylsakene vi mottar:


Domstolsprosjekt

Siden 2015 har NOAS hatt et domstolsprosjekt, slik at enkelte utvalgte saker hvor vi ikke når fram overfor forvaltningen, kan tas til retten. Det er særlig aktuelt i saker av prinsipiell betydning. NOAS samarbeider med advokatfirmaer som uten vederlag tar sakene til domstolen. En referansegruppe bestående av eksterne advokater og rådgivere i NOAS gjør en faglig vurdering av hvilke saker som egner seg for domstolsprøving. En representant for FNs høykommissær for flyktninger deltar også som observatør i referansegruppen.

Siden oppstarten av prosjektet er 33 saker tatt videre til advokat. I sju av sakene har det kommet en rettskraftig avgjørelse. Seks endte med tap for asylsøkerne, og én endte med positivt utfall etter behandling i lagmannsretten. To andre saker ble avsluttet uten rettsforhandling da Utlendingsnemnda har omgjort sine tidligere vedtak og gitt personene flyktningstatus etter at det ble sendt varsel om søksmål. I 24 saker foreligger ennå ikke rettskraftig avgjørelse.

I tillegg til sakene som tas til retten gjennom domstolsprosjektet, går NOAS inn som parthjelper i enkelte prinsipielle rettssaker for Høyesterett for å få avklarte viktige rettslige spørsmål på feltet.

NOAS’ førstelinje

Alle henvendelser som kommer inn til NOAS gjennom personlig oppmøte, telefon og på e-post, håndteres av organisasjonens førstelinje. Førstelinja er ansvarlig for å forberede alle enkeltsakene som vurderes i NOAS’ rettshjelpsarbeid. Førstelinja håndterer i gjennomsnitt nærmere 100 henvendelser hver dag på telefon og oppmøte. I tillegg mottar vi et stort antall henvendelser på e-post, hovedsakelig fra asylsøkere, mottaksansatte eller personer som bistår asylsøkere.

I tillegg til å tilby rettshjelp til asylsøkere med avslag, gir NOAS informasjon til nyankomne asylsøkere. Les mer om NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram her.

Hva er rettshjelp?

Ifølge lov om fri rettshjelp er fri rettshjelp «en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning». Både rettshjelp overfor forvaltningsorganer og domstoler omfattes.

Rettshjelp består i å tilføre juridisk innsikt til personer som trenger det for å utnytte sin rettsstilling. Det kan ta form av partsrepresentasjon, hvor rettshjelperen opptrer på vegne av klienten, for eksempel overfor forvaltningsorganer eller en domstol. Også juridisk rådgivning og informasjon, hvor rettshjelperen analyserer klientens problem og veileder om hvordan det kan løses, regnes som rettshjelp.

Mer detaljert forklaring om begrepene finnes i særskilt vedlegg til stortingsmeldingen om rettshjelp fra 2008 kapittel 1.3.