fbpx
top

Fakta på bordet

I denne rapporten peker NOAS på en systemsvikt i behandlingen av asylsaker i Norge: I for mange tilfeller når ikke viktige opplysninger fram til myndighetene.

Den mye omtalte Fathia-saken, der en ung somalisk kvinne med et lite barn ble sendt ut av landet, uten av myndighetene fikk vite om hennes alvorlige helsetilstand, er ifølge NOAS et eksempel på hvilke konsekvenser denne type svikt kan få.

I rapporten Fakta på bordet kommer NOAS med konkrete forslag til løsninger:

  • Vi foreslår bedre helseundersøkelser i en tidlig fase, og at helseinformasjonen gis betydning i vurderingen av asylsaker. Videre ønsker vi at systemet gjør det lettere for asylsøkere å komme med eventuelle nye opplysninger i perioden mellom asylintervju og vedtak, sier avtroppende generalsekretær i NOAS, Sylo Taraku i en pressemelding.
  • NOAS mener at uklare ansvarsforhold mellom UDIs regionkontorer og asylmottakene fører til at betydningsfulle opplysninger ikke når saksbehandlerne. Derfor foreslår organisasjonen at en frittstående aktør står for veiledning og rådgivning av asylsøkere i denne fasen av asylprosessen.

I en tid med mye fokus på effektivitet, blir det spesielt viktig å legge vekt på hensynet til kvaliteten i saksbehandlingen og asylsøkernes rettssikkerhet, sier Sylo Taraku i NOAS.

For mer informasjon, kontakt NOAS ved Sylo Taraku på mobilnr. 97 180 176 eller Mari Seilskjær som har skrevet rapporten: 913 34 364.