fbpx
top

Evalueringen av Utlendingsnemnda: Nødvendig med vesentlige omlegginger

Utlendingsnemnda ble opprettet 1. januar 2001 for å styrke utlendingers rettssikkerhet og for å bedre tilliten til norsk utlendingsforvaltning. Kommunal- og regionaldepartementet publiserer i dag evalueringen av Utlendingsnemnda, foretatt av rhKnoff AS i samarbeid med Agenda Utredning & Utvikling og dr juris Jan Fridthjof Bernt (professor UiB).

Utlendingsnemnda ble opprettet 1. januar 2001 for å styrke utlendingers rettssikkerhet og for å bedre tilliten til norsk utlendingsforvaltning. Kommunal- og regionaldepartementet publiserer i dag evalueringen av Utlendingsnemnda, foretatt av rhKnoff AS i samarbeid med Agenda Utredning & Utvikling og dr juris Jan Fridthjof Bernt (professor UiB).
Evalueringen bekrefter deler av den sterke kritikken NOAS og andre organisasjoner har rettet mot nemndas virksomhet, spesielt på følgende grunnleggende områder:

 • ”Vi ser det som maktpåliggende at UNE legger om sin praksis når det gjelder partsinnsyn og uttalerett. Klager og advokat må få innsyn i interne bakgrunnsnotater om landsituasjonen og annet dokumentasjons- og faktamateriale sekretariatet bygger sine anbefalinger eller merknader på.”(side 13) ”Så vidt vi kan se, er det tvingende nødvendig at UNE legger om sin praksis når det gjelder partsinnsyn og uttalerett. I den utstrekning det kan påvises at klager er avgjort på grunnlag av faktiske opplysninger som var ukjent for parten, eller som hun eller han fikk presentert så sent at det ikke var mulig å forberede et svar på en forsvarlig måte, vil dette være brudd på Forvaltningslovens regler om kontradiktorisk saksbehandling. Dette er feil som forholdsvis lett vil føre til at vedtaket blir ansett som ugyldig.” (side 137)

 • Det er ”klart problematisk hvis UNE legger opp til en saksbehandling hvor forholdene legges så dårlig til rette for at nemndmedlemmene skal kunne foreta en fullverdig selvstendig bedømmelse av saken, som det kan synes å være tilfelle her”. Rapporten anser at dette ”i så fall [er] klart i strid med forutsetninger både i Forvaltningsloven § 17 og i Utlendingsloven, og en saksbehandlingsfeil som etter omstendighetene vil kunne medføre at vedtak må anses som ugyldige” (side 140-141). ”Forsvarlig saksforberedelse krever etter vår oppfatning at nemndmedlemmene får oversendt kopier av saksdokumentene før oppmøte.” (side 13)

 • ”Vi er prinsipielt betenkt over at sekretariatet er gitt vedtaksfullmakt i «åpenbare» saker, og anbefaler at avgjørelser alltid skal treffes av nemndleder eller i nemndmøte.” (side 13) Rapporten anser at det ”Prinsippielt og praktisk” er ”svært problematisk” at sekretariatet fatter en så stor andel av vedtakene. (side 117)

 • ”Både utenfor og innenfor UNE opplever mange at UNE opptrer lite konsistent og har bidratt lite til å klargjøre praksis og gjeldende rett. Vi påpekte dette i delrapporten fra januar 2002, og ser det som svært problematisk at situasjonen langt på vei er den samme et år etter…” (side 13)

  NOAS deler rapportens vurdering av at nemnda har flere styrker. De kritiske punktene ovenfor er imidlertid så alvorlige og berører så grunnleggende forutsetninger for nemndas virksomhet at de medfører en vesentlig svekkelse av rettssikkerheten. Det må nå kunne forventes at det raskt tas tak i disse områdene. Dette gjelder ikke minst forhåndsutsendelse av saksdokumentene til nemndmedlemmene. Dagens situasjon, hvor nemndmedlemmer i praksis kan være tvunget til å delta i avgjørelsen av saker de ikke har fått anledning til å sette seg godt nok inn i, er ikke akseptabel.

  NOAS har også rettet sterk kritikk mot at nemndledere fatter vedtak alene i et stort antall saker hvor vi anser at nemndmedlemmer burde ha tatt del.

  Rapporten skriver: ”Selv om enkelte nemndledere kan være mer liberale enn andre i valg av behandlingsform, har vi ikke grunn til å tro at saker som burde vært behandlet i nemndmøter, avgjøres på lavere nivå.” (side 12)

  Det må her presiseres at grunnlaget for denne vurderingen er et utvalg på bare 50 saker som nemnda selv har foretatt. Rapporten stadfester derfor: «Det er ikke mulig for oss på grunnlag av det materialet vi har gått igjennom å si noe sikkert om forsvarligheten av de vurderingene som gjøres når det besluttes at en sak skal avgjøres av henholdsvis nemndleder og sekretariatet. Det er likevel klart et rettssikkerhetsmessig problem at avgjørelsene om valg av behandlingsform ikke er underkastet noen form for forutgående eller etterfølgende kontroll…» (Side 116-117)

  Det fremgår videre at ikke bare organisasjonene, men også ”et moderat flertall blant advokatene mener at UNE praktiserer regelverket for strengt ved beslutning om behandlingsmåte. En noe mindre gruppe advokater mener øyensynlig at UNE følger regelverket, men at det bør endres slik at det blir lavere terskel for behandling i fullt nemndmøte.» (side 58)

  Se rapporten:
  Evaluering av Utlendingsnemnda (PDF-format)