fbpx
top

EU kommisjonen: Nei til Dublin-returer av enslige mindreårige

EU kommisjonen foreslår at enslige mindreårige asylsøkere skal få sin søknad om beskyttelse behandlet i det land hvor de søker beskyttelse og befinner seg. Cecilia Malmström, kommissær med ansvar for asylsaker ønsker å få slutt på at enslige, unge asylsøkere sendes rundt i Europa. 

EU-kommisjonen mener at dagens Dublin III-regelverk ikke tydelig nok presiserer hvilket land som skal være ansvarlig for å behandle asylsøknaden til enslige mindreårige.

– Barnets rettigheter må alltid komme først. Vi trenger klarere og mer forutsigbare EU asylregler for enslige mindreårige. Vårt forslag vil sikre at den mindreåriges beste alltid vil gå foran i Dublin prosedyren og at disse mindreårige ikke vil bli flyttet fra et EU land til et annet unødig, uttalte EU kommisær for Home Affairs, Cecilia Malmström.

26. juni kom Kommisjonen med et forslag til endring i artikkel 8 (4) i forordningen for å tydeliggjøre dette ansvaret. Forslaget skal nå behandles av EU parlamentet og EU rådet.  

Følger opp EU-domstolen
Forslaget er i tråd med en dom i EU-domstolen som ble avsagt 6. juni 2013, samme tidsrom som Dublin III-forordningen ble endelig vedtatt i EU. Spørsmålet som ble vurdert av EU-domstolen gjaldt hvilket land som skal behandle en asylsøknad dersom en mindreårig asylsøker har levert søknad i flere land, og søkeren ikke har familiemedlemmer i et annet medlemsland. Domstolen kom fram til at det er den medlemsstaten hvor den mindreårige søker beskyttelse og befinner seg, som er ansvarlig for å realitetsbehandle saken i slike tilfeller. Dette kommer ikke tydelig fram i dagens Dublin-forordning.

EU kommisjonen foreslår en ordlyd i Dublin-forordningen som presiserer at i de tilfeller mindreårige uten familiemedlemmer i et annet medlemsland har søkt om beskyttelse i flere land, er det det landet hvor han/hun befinner seg, som skal være ansvarlig for å behandle søknaden, forutsatt at det er til det  beste for vedkommende.

Kommisjonen foreslår i tillegg at i tilfeller der en mindreårig, som allerede er registrert som asylsøker i ett medlemsland, befinner seg i et annet medlemsland, skal det legges til rette for at hun eller han får mulighet til å søke om beskyttelse der. Hvis han/hun bestemmer seg for å søke om beskyttelse i andrelandet, vil vedkommende forbli i dette landet, som dermed vil være ansvarlig for å behandle asylsøknaden, forutsatt at det er det beste for den mindreårige søkeren. Hvis den mindreårige bestemmer seg for ikke å søke om beskyttelse i andrelandet han/hun befinner seg i, vil det landet hvor han/hun sist ble registrert som asylsøker være ansvarlig for asylsøknaden, med mindre det ikke er til det beste for den mindreårige.

EU kommisjonen håper at EU parlamentet og EU rådet vil komme til en enighet om forslaget i løpet av siste halvdel av 2014.

Dublin-forordningen er en avtale mellom EU-landene, Island, Sveits, Liechtenstein og Norge. Den bestemmer hvilket av disse landene som har ansvaret for å behandle søknaden om beskyttelse. Dublin III forordningen trådte i kraft 1. januar i år og erstattet Dublin II forordningen.

Enslige mindreårige er barn som kommer alene uten følge av voksenpersoner som har ansvar for ham/henne. I fjor søkte 12 690 enslige mindreårige om beskyttelse i et EU-land. I Norge søkte 1070 enslige mindreårige om beskyttelse i 2013.

Les EU kommisjonens pressemelding her: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-723_en.htm
Les Dublin III –forordningen (norsk versjon) her: http://www.regjeringen.no/pages/38397545/NorskoversettelseavDublinIII-nyversjon.pdf