fbpx
top

Enøyd innstrammingspolitikk

NOAS er skuffet over at så mange partier stiller seg bak regjeringens innstrammingspolitikk.

NOAS er kritisk til at Stortingets asylforlik utsetter behandlingen av integreringstiltak, og samtidig vedtar en rekke innstrammingstiltak som vil forsinke og hemme integreringen av flyktninger. Når mer enn 75 prosent av asylsøkerne som kommer til Norge skal bli værende her, må mottaksfasen i langt større grad enn i dag innrettes på integrering. NOAS er kritisk til en enøyd innstrammingspolitikk som ikke tar innover seg viktigheten av aktivisering og kvalifisering av asylsøkere fra et mye tidligere tidspunkt.

Asylforliket har som formål å redusere antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov til Norge.

Effektiv saksbehandling og rask retur av personer som ikke har beskyttelsesbehov er etter vårt syn fornuftige grep i den sammenhengen. Vi syns og det er bra at partiene vil styrke apparatet på Storskog og forbedre forholdene for enslige mindreårige asylsøkere.

Derimot er vi svært kritiske til innstramminger som handler om å vanskeliggjøre tilværelsen og skape usikkerhet blant det store flertallet av asylsøkere som faktisk skal bli i Norge. Vi er forundret over at så mange partier stiller seg bak en slik politikk, som har tvilsom effekt på ankomstene, men som i stor grad rammer mennesker som skal bli værende her.

Ikke minst gjelder det punktet om at flere asylsøkere skal gis midlertidig tillatelse i Norge, og at mulighetene for familiegjenforening skal strammes inn. Tiltakene vil skape stor utrygghet blant store grupper, og en slik usikkerhet i tilværelsen vil vanskeliggjøre integrering. Vi er også negative til kutt i de økonomiske stønadene til beboere i mottak. Satsene er allerede svært lave, og ytterligere kutt bidrar til mer utenforskap for flyktninger som skal starte en ny tilværelse i Norge.

NOAS er kritisk til en asylpolitikk som innebærer et kappløp mot bunnen. Vi syns det er trist at det store flertallet av partiene mener at Norge skal lete etter områder hvor vi kan stramme inn praksis i asylsaker. Norge har allerede i dag en streng asylpraksis, og vi bør iallfall ikke se etter nye områder for innstramming uten samtidig å se på hvor Norge har en strengere praksis enn sammenlignbare land, slik vi for eksempel har når det gjelder å henvise asylsøkere til internflukt i Afghanistan.

NOAS er særlig bekymret for at et signal om slike innstramminger kommer samtidig som Stortinget vedtar at regjeringen skal ha full politisk styring over Utlendingsnemnda. Det innebærer blant annet at regjeringen kan instruere om hvordan sikkerhetssituasjonen i ulike land skal vurderes i asylsaksbehandlingen. Det er etter vårt syn faglige vurderinger som må gjøres av et uavhengig fagorgan, og ikke av politikere basert på populistiske strømninger.

Les brev til alle stortingspolitikere om økt politisk styring og svekket rettssikkerhet for asylsøkere her.

Les våre kommentarer til regjeringens 15 innstrammingsforslag her.