fbpx
top

Engangsløsningen for lengeværende innføres

Engangsløsningen for utlendinger med mer enn 16 års opphold i Norge trer i kraft 1. juni. Vi forklarer hvem som kan få opphold etter ordningen.

Engangsløsningen gjelder personer som har fått avslag på søknaden om beskyttelse, og som heller ikke har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Hvem kan få opphold?

For å få opphold med denne løsningen:

  • må du ha bodd minst 16 år i Norge senest 1. oktober 2021
  • må din alder og botid sammenlagt være på minst 65 år
  • må du ha bodd i Norge 1. januar 2019 og fortsatt bo i Norge

Dersom du er straffedømt, faller du i utgangspunktet utenfor ordningen.

Hvordan beregnes din oppholdstid?

Oppholdstiden beregnes fra den datoen du har søkt asyl. Bestemmelsen oppheves etter 1. oktober 2021. Det betyr eksempelvis:

  • Hvis du er 49 år innen 1. oktober 2021 og samtidig har bodd minst 16 år i Norge, vil du få opphold.
  • Hvis du for eksempel er 44 år innen 1. oktober 2021 og samtidig har bodd minst 21 år den 1. oktober 2021 i Norge, vil du få opphold.

Oppholdstid utenfor Norge trekkes fra botiden.

Du kan få oppholdstillatelse før 1. oktober 2021, men din samlede botid i Norge regnes utfra hvor lenge du har bodd i Norge 1. oktober 2021.

Du må selv søke om å få opphold

Du må selv søke om å få opphold på grunnlag av engangsløsningen. Siste frist er 1. desember 2021.

Alle personer som er aktuelle for ordningen, kan søke om å få utsatt iverksetting av tidligere vedtak om at de må forlate landet. Det vil si at du ber om å få være lovlig i Norge mens saken din behandles. Får du utsatt iverksettelse, har du samme rettigheter som en asylsøker som venter på svar og ikke har fått endelig vedtak, herunder samme rettigheter til helsetjenester og økonomiske ytelser på asylmottak.

Du kan få hjelp av NOAS til å søke, les mer her:

https://www.noas.no/rettshjelp-i-saker-om-engangslosning-for-eldre-lengevaerende-asylsokere/

 

Mer informasjon:

Instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet om utsatt iverksettelse: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-042020–instruks-om-a-utsette-iverksettingen-av-vedtak/id2691466/

Rundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet om ikrafttredelse av engangsløsning for lengeværende: https://www.regjeringen.no/contentassets/9e4caf0a16b44979ad1add56a57672dc/ikrafttredelsesrundskriv-engangslosning-for-utlendinger-med-mer-enn-16-ars15271.pdf

Siste pressemelding fra regjeringen om engangsløsningen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/engangslosning-for-utlendinger-med-lang-oppholdstid/id2846625/