fbpx
top

Endringer i UNE – dette mener NOAS må til for å sikre rettssikkerheten

NOAS har deltatt i høringsrunden på regjeringens forslag om endringer i saksbehandlingen i Utlendingsnemnda. Oppsummert mener NOAS:

  • En særdomstol vil være den beste løsningen for klagebehandling på utlendingsrettens område
  • Vi anbefaler sterkt at det innføres en topartsprosess
  • Det er svært skuffende at departementet ikke ønsker å endre den generelle terskelen for når en sak skal behandles i nemndmøte med personlig fremmøte
  • Vi er kritiske til at særdomstolsutvalgets konkrete forslag om en styrking av kontradiksjonen i klageordningen ikke følges opp
  • Det må gjennomføres betydelige endringer når det gjelder høring av barn
  • NOAS støtter i all hovedsak forslagene om å styrke retten til nemndbehandling for særskilte sakstyper

UNE, klageinstansen i utlendingssaker, har i mange år blitt kritisert for sviktende rettssikkerhet. Forslagene regjeringen har kommet med i høringsnotatet, sørger ikke for nødvendig reform for å sikre rettssikkerheten.

To særlige svakheter er mangel på kontradiksjon og mangel på muntlighet. Kontradiksjon er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp, og innebærer at den saken gjelder skal gis mulighet til å imøtegå UNEs argumenter og fremstilling av saken. Muntlig forklaring er viktig for å opplyse saken og styrke den enkeltes rettssikkerhet, og vil bidra til at det fattes riktige vedtak. Men i 2020 fikk kun 6 prosent av asylsøkerne mulighet til å forklare seg muntlig for UNE. I andre utlendingssaker enn asylsaker, som inkluderer familiegjenforeningssaker, fikk kun 1 prosent forklare seg muntlig.

Vi håper nå regjeringen lytter til våre innspill.

Les NOAS’ høringsuttalelse her.

 

Kontakt i NOAS: Generalsekretær Pål Nesse – 90744130/paal.nesse@noas.org eller juridisk seniorrådgiver Andreas Furuseth – 47489919/andreas.furuseth@noas.org.