fbpx
top

Dramatiske innstrammingstiltak

Regjeringen overser faglig kritikk og trosser advarsler fra FNs høykommissær for flyktninger. Tidligere har norske regjeringer lagt til grunn at mennesker med et reelt behov for beskyttelse skal møtes på en best mulig måte i Norge. For regjeringen Solberg er det viktigste å markere at Norge skal bli det minst imøtekommende landet i Europa for flyktninger.

Asylforslagene regjeringen i dag presenterer er svært vidtrekkende. Aldri tidligere har Stortinget mottatt like omfattende forslag til innstramminger på asylområdet. Kritikken som er framsatt blir i all hovedsak avfeid, og det er bare gjort mindre justeringer i forslagene etter høringsrunden. Regjeringen påpeker også selv at reglene på flere områder er blant de strengeste i Europa.

Går inn for å ramme flyktninger
Det mest oppsiktsvekkende i forslagene, er regjeringens vilje til å gjøre livet vanskelig for barn, ungdom og voksne med et anerkjent beskyttelsesbehov som flyktninger. Kravene for å oppnå permanent opphold, familiegjenforening og opphold for enslige mindreårige asylsøkere vil samlet sett gi Norge en politikk overfor flyktninger som kanskje er den strengeste i Europa.

– Norge bør ikke bidra til å senke standarden i Europa og å gjøre livet enda vanskeligere for mennesker på flukt, sier generalsekretær i NOAS Ann-Magrit Austenå.

Mens den rødgrønne regjeringen og forliksparter i Stortinget tidligere har gått inn for å redusere antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov, er det nye i regjeringens innstrammingsforslag at de også bevisst vil ramme mennesker som har behov for beskyttelse og som skal bli i Norge.

– Mange av forslagene som presenteres er tiltak som vil ramme flyktninger svært hardt. Flyktninger som har familiemedlemmer i krigsområder, vil måtte vente i årevis på å få dem til Norge. Enslige mindreårige asylsøkere med beskyttelsesbehov kan få en midlertidig tillatelse fram til de er 18 år. Selvforsørgelse blir et vilkår for å få permanent opphold. Flere av tiltakene skaper stor usikkerhet og hemmer integrering, sier Austenå.

Legger ikke opp til samarbeid
Regjeringen sier at de ønsker er bredt forlik. Samtidig presenterer de forslag som i liten grad tar hensyn til faglig begrunnet kritikk fra blant annet SSB, UDI, Advokatforeningen og FNs høykommissær for flyktninger. De lytter heller ikke til signalene som har kommet fra forliksparter på Stortinget.

– Regjeringen er lite lydhør for innspill og kritiske bemerkninger. De framstår rett og slett som arrogante. Den massive kritikken fra høringsinstanser og advarslene fra politiske samarbeidspartnere blir bare avfeid. Dette er en merkelig framgangsmåte hvis de faktisk ønsker at mange skal kunne stille seg bak innstrammingstiltakene de foreslår, sier Austenå.

– Vi syns det er underlig at regjeringen presenterer forslag som synes å reflektere Fremskrittspartiets primærstandpunkter, i stedet for å legge opp til et bredt forlik med flere partier, sier Austenå.

Relaterte dokumenter:

Regjeringens omtale av innstrammingsforslagene

Regjeringens proposisjon til Stortinget

NOAS’ høringsuttalelse til innstrammingene

NOAS’ kronikk i Dagbladet om hvordan innstrammingene særlig rammer barn