fbpx
top

Dialogmøte med BLD om oppfølging av FN barnekomiteens anbefalinger

NOAS ble tidligere i juni medlem i Forum for Barnekonvensjonen og har i den forbindelse tatt del i dialogmøtet som ble avholdt 19. juni i regi av BLD. Representanter fra Barneombudet, Senter for menneskerettigheter og Psykologforeningen var også tilstede. Dialogmøtets tema var oppfølgingen av barnekomiteens merknader vedrørende art. 12 i Barnekonvensjonen – barns rett til å bli hørt. NOAS holdt et kort innlegg som også ble fremlagt skritlig.

NOAS innspill til Regjeringen kan lastes ned her

 

NOAS ble tidligere i juni medlem i Forum for Barnekonvensjonen og har i den forbindelse tatt del i dialogmøtet som ble avholdt 19. juni i regi av BLD.

Forum for Barnekonvensjonen (FFB) ble opprettet i 1994 og er et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av barns rettigheter i Norge og internasjonalt. Nettverket består av nærmere 50 deltakere. FFB har som målsetting å bidra til utveksling av informasjon og erfaringer om arbeid med barn, samt å være en kilde til inspirasjon for videre utvikling av forståelsen av barns rettigheter.

FFB har vært en viktig pådriver for inkorporeringen av FNs konvensjon om barnets rettigheter i norsk lov og er opptatt av å sikre at konvensjonens artikler og prinsipper får en sterk rettslig stilling i Norge.

Redd Barna er sekretariat for forumet.

 

Barn,- likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterte FFB og andre organer som arbeider for barns rettigheter, til fire ulike dialomøter som ledd i oppfølgingen av merknader fra FNs barnekomité:

1. møte: Barn og unge psykiske helse

2. møte: Tiltak mot mobbing 8. mai

3. møte: Bedre beskyttelse av barn som lever i fattigdom 29. mai

4. møte: Styrking av barns rett til å bli hørt 19. juni


Det er det fjerde møtet NOAS har fått tatt del i og fremlagt muntlig og skriftlig innspill. Under dette møtet var det representanter fra flere barnerettighetsorganisasjoner, Barneombudet, Senter for Menneskrettigheter og Psykologforeningen.

Det kom mange interessante innspill og det var spesielt positivt at store organisasjoner/organer som Redd Barna, UNICEF, Senter for Menneskerettigheter, satte blant flere momenter særlig fokus på asylbarns rett til å bli hørt.