fbpx
top

Dette bør du vite om opphør

Justis- og beredskapsdepartementet ga 16.5.2019 ut en oppdatert instruks om bruken av opphør av flyktningstatus i saker hvor sikkerhetssituasjonen i hjemlandet er forbedret. Instruksen erstatter den forrige instruksen fra september 2016, men inneholder få endringer.

Hele teksten på somali finner du her.

Hva er opphør?

Når du får flyktningstatus i Norge, får du først en midlertidig oppholdstillatelse. Denne tillatelsen gjelder vanligvis i tre år. Etter tre år kan du få permanent oppholdstillatelse, om du oppfyller kravene (se hvilke krav som må være oppfylt her). Hvis situasjonen i hjemlandet ditt blir forbedret før du oppfyller kravene til permanent oppholdstillatelse, kan norske myndigheter vurdere om det er trygt for deg å reise tilbake. Hvis UDI mener situasjonen i hjemlandet ditt har blitt så mye bedre at du trygt kan returnere, kan de ta fra deg oppholdstillatelsen din. Om dette skjer, har du rett til å klage og rett til hjelp fra advokat.

Hva er nytt i den nye instruksen?

Innholdet i den nye instruksen er for det meste det samme som i den tidligere instruksen. Det er gjort noen presiseringer, som blant annet at det skal mer til for å fjerne en flyktningstatus enn å gi avslag til en som søker asyl, at det kan være andre enn myndighetene i hjemlandet (eksempelvis internasjonale styrker eller klaner) som kan gi beskyttelse og at også personlige forhold kan gi grunnlag for opphør. Alle disse punktene har vært en del av opphørsvurderingene tidligere også, men de var ikke nevnt i den forrige instruksen.

Det er flere sider ved denne praksisen NOAS er uenig i, du kan lese mer om dette her.

Hvem er omfattet av instruksen?

Det er bare de som har søkt asyl i Norge, og som har fått midlertidig oppholdstillatelse som flyktning (§ 28 i utlendingsloven), som kan bli rammet av bestemmelsen om opphør.

Du er ikke omfattet av instruksen dersom du har:

  • opphold av humanitære grunner eller på grunn av sterk tilknytning til Norge (§ 38),
  • kommet til Norge som kvoteflyktning/overføringsflyktning (§ 35), eller
  • permanent oppholdstillatelse (§ 62)

Har du søkt om permanent opphold og oppfyller alle vilkår, før det er mulig å gjøre vedtak om opphør, kan du ikke bli gitt et opphørsvedtak. Så snart du oppfyller alle vilkårene, bør du derfor sende søknad om permanent oppholdstillatelse.

Det har fra norske myndigheter særlig vært fokusert på Somalia, fordi de mener det har skjedd store endringer i sikkerhetssituasjonen der. Det er derfor klart flest saker fra Somalia, men det kan gjøres opphørsvurderinger også i saker fra andre land.

På bakgrunn av resultatet i de sakene fra Somalia som UNE har behandlet, er UNEs praksis i disse sakene at stornemndas vurderingstidspunkt, 27.03.2017, skal gjelde som et generelt skjæringstidspunkt for når vilkårene for opphør av flyktningstatus for retur til Mogadishu var oppfylt. Personer som søkte og fylte vilkårene for permanent oppholdstillatelse før 27.03.2017, vil kunne ha krav på permanent oppholdstillatelse. En forutsetning er at personen fortsatt fyller vilkårene for denne tillatelsen når UNE behandler saken. I disse sakene er det ikke grunnlag for å oppheve flyktningstatus.

Hvordan blir saker om opphør behandlet?

Først må UDI bestemme om de vil vurdere å trekke tilbake en oppholdstillatelse, fordi situasjonen i hjemlandet er forbedret. Hvis de mener det kan være grunn til å trekke tillatelsen tilbake, må de sende et forhåndsvarsel om dette.Hvis du får et forhåndsvarsel fra UDI, har du rett til å komme med et tilsvar. Dette er en forklaring på hvorfor du mener at du ikke bør miste tillatelsen din, som UDI vil lese før de bestemmer seg. Du har rett til å få hjelp fra en advokat til å skrive tilsvaret.

Når UDI har lest tilsvaret, vil de bestemme seg for om de mener din tillatelse bør opphøre. Hvis de mener at du ikke lenger skal ha status som flyktning, vil de se på om du kan få en tillatelse av andre grunner, for eksempel på grunnlag av helseproblemer eller fordi du har familie i Norge. Dersom UDI mener du ikke har krav på noen form for oppholdstillatelser, vil du få et vedtak om at du mister oppholdstillatelsen din og at du må dra tilbake til hjemlandet. Du har rett til å klage på dette vedtaket, og du har rett til å få hjelp av en advokat. Du vil ha rett til å være i Norge så lenge saken din behandles.

Saken vil deretter vurderes av Utlendingsnemnda (UNE). Om de også mener at du ikke har rett til oppholdstillatelse i Norge, er saken din avsluttet og du vil ikke lenger ha lov til å oppholde deg i Norge. Det vil i så fall bli gitt en frist for når du må ha søkt om assistert retur, eller ha forlatt Norge. Hvis du har viktige nye opplysninger i saken som UNE ikke har sett før, er det mulig å be om en ny behandling – men sannsynligheten er vanligvis liten for at saken blir omgjort. Det er også mulig å prøve saken i domstolen, men det vil vanligvis koste svært mye penger og det kan være vanskelig å vinne en slik sak.

Har du spørsmål, ta kontakt med NOAS

Hvis du har spørsmål om opphør, kan du ta kontakt med NOAS
på tlf 22 36 56 60, eller på e-post post@noas.org.

Har du fått et forhåndsvarsel eller et vedtak om opphør, og
ønsker at NOAS skal se om vi kan hjelpe deg, må du sende saken
din til oss. Vi trenger kopier av alle relevante dokumenter som
finnes i både asyl- og opphørssaken, og du må sende oss en utfylt
fullmakt (last ned her). (Last ned engelsk versjon Power of attorney her)

Dokumentene kan du kun levere ved oppmøte hos NOAS i
Torggata 22, eller ved å sende dokumentene til postadresse:
Torggata 22, 0183 Oslo. NB! Ikke send dokumentene via e-post.