fbpx
top

Derfor engasjerer NOAS seg i Farida-saken

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) og NOAS er partshjelpere i Farida-saken som behandles av Høyesterett 5. og 6. januar. Vi har engasjert oss i saken fordi utfallet vil være viktig for flyktningers rettsstilling i Norge.

NOAS mener at Norge bryter FNs flyktningkonvensjon og at Utlendingsnemnda (UNE) har tatt seg urettmessig til rette i Farida-saken. NOAS er partshjelp i saken for å bidra til at Høyesterett kommer frem til et resultat som er i tråd med våre forpliktelser etter flyktningkonvensjonen og for å bedre rettssikkerheten til asylsøkere.

Det er sjette gang Farida-saken går for retten og andre gang den prøves i Høyesterett. I 2015 ble Farida (15) og moren Noora sendt fra Dokka til Kabul i Afghanistan. Familien hadde tidligere fått flyktningstatus i Norge, men denne ble trukket tilbake og familien ble henvist til såkalt internflukt.

Høyesterett skal ta stilling til to forhold i saken:

  • Kan internflukt brukes i opphørssaker?

Norge anså provinsen Jaghori der familien kommer fra for å være utrygg og henviste dem til internflukt til Kabul som Norge mener er trygt.

NOAS mener Norge bør forholde seg til UNHCRs anbefalinger. Ifølge UNHCR skal internflukt kun brukes i en ordinær asylvurdering og ikke i saker som gjelder opphør av flyktningstatus. For at opphørsklausulen skal kunne brukes til å frata en anerkjent flyktning beskyttelse, må det ha skjedd en vesentlig og stabil endring i sikkerhetssituasjonen som gjelder hele landet. Om kun deler av landet er trygt betyr dette at situasjonen verken er tilstrekkelig stabil eller forbedret. NOAS, og anerkjente Afghanistan-eksperter, mener verken Jaghori eller Kabul er trygt. Det er urimelig og etter vårt syn i strid med folkeretten å benytte internflukt i opphørsaker og henvise en barnefamilie til internflukt.

  • UNE sin behandling av saken

Utlendingsnemnda (UNE) fattet i 2018 et nytt vedtak med nye momenter og så bort fra avgjørelser i tre rettsinstanser.

I 2015 tapte UNE i Oslo tingrett, der vedtaket ble kjent ugyldig. UNEs anke ble forkastet i Borgarting lagmannsrett i 2017. Staten tapte også i Høyesterett i 2018. Nemndleder i UNE valgte like fullt på egen hånd – uten bruk av nemndmøte – å opprettholde UNEs tilbakekall av flyktningstatus, nå med retur til internflukt i Kabul.

NOAS mener UNE har gitt seg selv for mye makt i saken. Den burde ha gått tilbake til Utlendingsdirektoratet (UDI) til en ny vurdering, når vedtaket ble kjent ugyldig av domstolen.

NOAS takker Advokatfirmaet Wiersholm som har representert oss i Høyesterett.