fbpx
top

Budsjettforslaget svekker integreringen

Regjeringen sier at de ønsker å legge til rette for rask integrering av flyktninger, men fremmer likevel en rekke forslag som vil hemme og forsinke integreringen. Blant annet foreslår de å svekke norskopplæringen og redusere støtten til beboere i mottak som allerede lever langt under fattigdomsgrensen.

Mindre norskopplæring
Regjeringen foreslår å redusere norskopplæringen til asylsøkere i mottak. I dag får asylsøkere som venter på svar på asylsøknaden tilbud om 250 timer norskundervisning. På grunn av lang ventetid i mottak, bli mange asylsøkere gående passive når disse timene er brukt opp. Mottaksansatte og organisasjoner har etterlyst en styrking av norskopplæringen, men regjeringen går likevel i stikk motsatt retning og foreslår et svekket tilbud, med bare 175 timer norskundervisning.

Reduserte stønader og lavere standard
Regjeringen foreslår 20 prosent kutt i basisbeløp til beboere i mottak. Beløpet er allerede veldig lavt og tilsvarer omtrent halvparten av satsene til sosial nødhjelp. Beboere i mottak mottar 2920 kr per måned, som skal dekke utgifter til mat, klær, transport, legeutgifter, telefon etc. Beboerne lever i dag langt under fattigdomsgrensen. Norsk Folkehjelp, som driver flere asylmottak, har tidligere meldt om sult i mottak fordi satsene er så lave. Regjeringens forslag om ytterligere reduksjon i stønader og dårligere standard i mottak, svekker integreringen ved at mottaksbeboere brytes ned i stedet for å settes i stand til å starte en ny tilværelse i Norge.

Få får mulighet til å jobbe
Svekket norskopplæring og reduserte ytelser blir ekstra ille fordi svært få asylsøkere har mulighet til å jobbe. Regjeringen sier at vilkårene for midlertidig arbeidstillatelse skal vurderes i en stortingsmelding om integrering våren 2016. Det er bra at regelverket skal gjennomgås, men i stedet for å bruke vinter og vår på å utrede dette, og så begynne på en politisk behandling av spørsmålet, bør regjeringen allerede nå ta grep. Det er enkle regelendringer som skal til for at flere får mulighet til å jobbe mens de venter på svar på asylsøknaden.

Midlertidighet skaper usikkerhet
Regjeringen foreslår strengere vilkår for permanent opphold og økt bruk av midlertidige tillatelser. Usikkerhet om framtiden i Norge er en stor belastning for mennesker som trenger beskyttelse, som har vært lenge på flukt og trenger trygge rammer for å starte et nytt liv i Norge. En slik usikkerhet vil også forsinke integreringen.

Strengere vilkår for familiegjenforening
Regjeringens forslag om strengere krav for familiegjenforening vil også bidra til stor usikkerhet og desperasjon og vanskeliggjøre og forsinke integreringen. Mange familiefedre kommer alene til Norge, og blir desperate av å ha kone og barn ventende i krigssoner og flyktningleirer uten å kunne bistå dem. I dag må de vente i to og et halvt år før familien kan komme til Norge, og UDI har varslet at ventetidene vil øke i tiden framover. Reduserte muligheter for å gjenforenes med familiemedlemmer bidrar til ytterligere usikkerhet og dårligere vilkår for en normalisert tilværelse i Norge.

Les regjeringens tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2016 her.