fbpx
top

Budsjett 2015: Ingen rettshjelp til asylsøkere

Regjeringen kutter støtte til NOAS’ gratis rettshjelpsarbeid også i 2015. Samtidig blir NOAS kontaktet av flere hundre familier som ber om bistand for å få prøvd sakene etter de nye reglene for lengeværende barn.

Regjeringens ensidige prioritering av retur går på bekostning av rettssikkerheten på asylfeltet. I regjeringens budsjettforslag gis det ingen midler til rettshjelp i asylsaker. Regjeringen foreslår å øke Politiets utlendingsenhets budsjetter med over 150 millioner, for å kunne tvangsutsende flere. Samtidig kuttes de 200 000 kronene som tidligere har blitt gitt til rettshjelp til asylsøkere.

NOAS er nå eneste aktør som tilbyr gratis rettshjelp i asylsaker. Siden Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe avsluttet sin virksomhet i sommer, er behovet for rettshjelp til asylsøkere større enn noen gang. Rettshjelp og veiledning til asylsøkere er NOAS’ viktigste arbeidsoppgave. Det gis imidlertid ingen offentlig støtte til rettshjelpsarbeidet.

I fjor gjennomgikk NOAS om lag 1350 asylsaker, og skrev omgjøringsbegjæringer eller tillegg til klage i omtrent 200 saker. I 40 prosent av sakene vi involverte oss i, og hvor vi har mottatt svar, har vi oppnådd positivt resultat. Det viser både at rettshjelpen er av høy kvalitet, og ikke minst at rettshjelpsbehovet blant asylsøkere med avslag er veldig stort.

Nytt av året er at de særskilte rettshjelpstiltakene får direkte tilskudd over statsbudsjettet, i stedet for å måtte søke Justisdepartementet fra en pott i etterkant. Dette er en god ordning som sikrer større forutsigbarhet. NOAS har tidligere vært blant organisasjonene som har mottatt rettshjelpsmidler, men er nå tatt ut av lista. Det innebærer at det i regjeringens budsjettforslag for 2015 ikke gis noen støtte til rettshjelp i asylsaker. NOAS mener at rettshjelp er avgjørende for asylsøkeres rettssikkerhet, og at det er helt nødvendig at det bevilges midler til dette i statsbudsjettet for 2015.

Tidligere år har NOAS fått støtte på 200.000 kroner til å drive rettshjelpsvirksomhet. Siden det nå innføres omfattende regelendringer for lengeværende barn, visste vi fra erfaring at mange barnefamilier ville ta kontakt for å få bistand i sakene sine. NOAS søkte derfor Justisdepartementet i januar i år om en million ekstra til rettshjelp i 2014, til sammen kr. 1,2 millioner kroner. NOAS fikk avslag på søknaden, til tross for at vi fyller kriteriene om «kostnadseffektive rettshjelpstilbud til særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som kan oppfatte at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy.»

NOAS har satt i gang en rettshjelpsdugnad for lengeværende barn, hvor det samles inn private midler for å kunne tilby barnefamilier med lang oppholdstid informasjon og juridisk bistand. Bakgrunnen er at regjeringen innfører nye regler for lengeværende barn, men ikke sørger for at de aktuelle familiene får nødvendig informasjon eller tilgang til rettshjelp. Barnefamilier er også en prioritert gruppe for tvangsreturer. Samtidig som de nye reglene ferdigstilles, intensiveres tvangsutsendelsene av barn som har vært mange år i Norge og som har sterk tilknytning. Det er ingen ordninger som sikrer at det gjøres en oppdatert vurdering av om det er grunnlag for opphold på grunn av barns tilknytning før en eventuell utsendelse finner sted.

NOAS mener det er uheldig at frivillige aktører må samle inn midler for å kunne tilby familiene nødvendig informasjon og rettshjelp. De lengeværende barnas rettssikkerhet burde være et offentlig ansvar.

NOAS reagerer på at statsminister Erna Solberg garanterer at barns beste skal vektlegges i større grad og at det skal sikres en løsning for asylbarn som har vært lenge i Norge, samtidig som regjeringen avslår å bruke ressurser for å sikre at barnas rettigheter faktisk blir ivaretatt. Regjeringen foreslår en ensidig prioritering av returtiltak, på bekostning av hensynet til asylsøkeres rettssikkerhet. NOAS mener at i stedet for å fortsette de enorme økningene av returmidlene, bør det settes av mer midler til å tilby asylsøkere nødvendig rettshjelp.

Les mer om den nye ordningen for rettshjelpstiltakene her:
http://www.advokatforeningen.no/aktuelt/Nyheter/2014/oktober/statsbudsjettet-2015-ny-ordning-for-rettshjelpstiltakene/

 

Kontaktpersoner i NOAS:
Jon Ole Martinsen, rådgiver i NOAS, tlf. 404 93 689
Mari Seilskjær, rådgiver i NOAS, tlf. 913 34 364