fbpx
top

Brochmann II glemmer asylsøkere i mottak

Brochmann II-utvalget anbefaler tiltak for økt sysselsetting blant innvandrere. NOAS mener at integreringstiltak må starte tidligere enn i dag, og at det må gjøres mer for å motvirke passivitet i mottak. Integreringspolitikk kan heller ikke ses isolert fra asylinnstramminger som skaper usikkerhet og uro.

I februar i år leverte Brochmann II-utvalget sin utredning om langsiktige konsekvenser av høy innvandring. En sentral del av utvalgets anbefalinger handler om hvordan innvandrere i større grad kan delta i arbeidslivet.

NOAS mener at utvalget peker på mange gode tiltak, men savner en grundigere behandling av enkelte overordnede temaer og perspektiver:

  • Hvordan kan passivitet i mottak motvirkes, og integreringsprosessen starte tidligere og dermed bli mer effektiv? I dag er det svært få integreringstiltak som er rettet mot asylsøkere som lever i mottak og venter på svar på asylsøknaden. Heller ikke utvalget vier denne gruppen særlig oppmerksomhet.
  • Levekår, trygghet og stabilitet er sentrale faktorer for integrering og sysselsetting av innvandrere. Kvalifisering og arbeidsmarkedstiltak er ikke i seg selv tilstrekkelig til å få flere til å bli gode bidragsytere, hvis andre sider ved asylsøkere og flyktningers tilværelse skaper uro og utrygghet, dårlig helse og marginalisering. Det er tilfellet for innstrammingstiltak som opphør av flyktningstatusmidlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere og innstramminger i flyktningers rett til familiegjenforening. NOAS etterlyser en bredere tilnærming til hvordan innvandrere får plattformen de trenger til å kunne delta og bidra i det norske samfunnet.
  • Asylsøkere og flyktninger bør myndiggjøres i så stor grad som mulig, og det bør forventes aktivitet fra en tidlig fase. Utgangspunktet må være at asylsøkere og flyktninger har ansvar for egen situasjon – og så kan ressursene heller brukes på å bistå dem som faller gjennom og ikke klarer seg på egen hånd. En slik tilnærming bidrar til mindre klientifisering, og vil medføre en mer effektiv ressursbruk.

NOAS har en rekke forslag til hvordan integreringsarbeidet i en tidlig fase kan styrkes.

Hele NOAS’ høringsuttalelse kan leses her.