fbpx
top

Brev til Stortinget om palestinske asylsøkere

NOAS har nylig fått en henvendelse fra en gruppe palestinere ved Nesna mottak i Nordland, som beskriver den svært vanskelige situasjonen som denne gruppen asylsøkere befinner seg i. For å følge opp dette har vi sendt brev til medlemmene av Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité, hvor vi peker på palestinernes spesielle problemer og ber stortingspolitikerne finne løsninger.


Kommunal- og forvaltningskomiteens medlemmer
Stortinget

Palestinske asylsøkere

NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, har mottatt referat fra møtet som statsløse palestiner har avholdt ved Nesna mottak 21.3.2011. Referatet inneholder flere relevante problemstillinger, som NOAS ønsker å gjøre komiteen oppmerksom på. Kopi av referatet følger vedlagt.

Palestinerne er blant de store asylsøkergruppene i Norge og en av dem som blir behandlet strengest. Som referatet påpeker, fikk alle statsløse palestinere som kunne dokumentere at de kom fra Gaza og Vestbredden, tidligere beskyttelse i Norge. En slik praksis var i tråd med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Etter innstramningen som kom i juli 2009, har flere hundre palestinere fått avslag på sine søknader om asyl. Norske myndigheters begrunnelse for praksisendringen i 2009 var at sikkerhetssituasjonen hadde bedret seg og at den ikke lenger var et hinder for retur. En viktig motivasjon for å endre praksis var i følge UDI også at dette ville begrense antall asylsøkere til Norge som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse.

NOAS stiller seg sterkt kritisk til den nye asylpraksisen overfor statsløse palestinere. Situasjonen i de okkuperte palestinske områdene har ikke bedret seg i den grad at norsk praksis måtte snu fra å gi beskyttelse til alle som kunne dokumentere at de kommer fra okkuperte områder, til å gi avslag til de fleste. Ved å nekte palestinerne asyl skaper norske myndigheter en ny gruppe papirløse i Norge som må leve i en uavklart situasjon uten rettigheter. Tvangsretur til de palestinske områdene er svært vanskelig og i mange tilfeller umulig selv med fullt samarbeid fra den enkelte. IOM kan ikke assistere ved en eventuell frivillig retur til Gaza. Selv om grensen mot Egypt, ved Rafah, sporadisk er åpen, er regulariteten for liten til at IOM kan benytte Rafah som grensepassering. Likevel gir UDI og UNE beskjed til palestinere at de må forlate Norge innen en bestemt frist og at de må søke bistand hos IOM.

I referatet er det påpekt at de får redusert basisbeløp selv om IOM ikke kan assistere dem med frivillig retur. NOAS mener det er urimelig å redusere basisbeløpet så lenge norske myndigheter ikke kan tvangsreturnere til de palestinske områdene og frivillig retur er så problematisk. Dette fører bare til frustrasjon blant palestinske asylsøkere.

Flere av palestinske asylsøkere fra Gaza og Vestbredden har fått midlertidig arbeidstillatelse, nettopp fordi de har hatt pass, slik som forskriften krever. Som det påpekes i referatet, mister de denne tillatelsen etter endelig avslag, helt uten hensyn til om retur til hjemlandet er mulig. Også dette må anses å være urimelig, så lenge de ikke selv kan bestemme når de kan reise hjem.

NOAS blir ofte kontaktet av statsløse palestinere. Med dagens praksis fra UDI og UNE, har NOAS liten mulighet til å bistå dem i deres fastlåste situasjon. NOAS mener konsekvensene av innstrammingene i norsk asylpolitikk og –praksis har rammet statsløse palestinere og palestinere fra Gaza og Vestbredden urimelig hardt og påført mennesker en uverdig livssituasjon på ubestemt tid i Norge. NOAS ber Kommunal- og forvaltningskomiteen om å sette de palestinske asylsøkernes situasjon på dagsorden og bidra til å finne løsninger for en hardt prøvet gruppe mennesker.


Oslo, 4. april 2011


Med vennlig hilsen

for Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Ann-Magrit Austenå

generalsekretær