fbpx
top

Blokkerte praksisendring for barnefamilier

Justisdepartementet blokkerte i høst forslag fra UDI om høyere terskel for å returnere barnefamilier til Afghanistan.

Høsten 2014 ble barnefamilier fra Afghanistan returnert i et tempo som man aldri tidligere har sett i Norge. Det var først i januar 2014 at det i det hele tatt ble åpnet for retur av barnefamilier til Afghanistan. NOAS har vært bekymret over returer av barnefamilier og andre sårbare til Afghanistan i lengre tid, på grunn av den ustabile sikkerhetssituasjonen og den ekstremt vanskelige humanitære situasjonen i landet. NOAS tok dette blant annet opp i møter med UDI i juni og i november i fjor. På bakgrunn av den sterke økningen i utsending av barnefamilier til Nigeria og Afghanistan i august og september, sendte NOAS 25. september et brev til UNE, med kopi til Justis- og Beredskapsdepartementet, hvor vi ba om stans i utsending av lengeværende barnefamilier inntil de kunne få sin sak vurdert etter nye regler. Regjeringen hadde varslet at den ville innføre nye regler for lengeværende barn hvor det skulle legge større vekt på barnets beste og barns tilknytning til Norge.  NOAS’ forespørsel ble avvist og ny forskrift var ikke på plass før 8. desember.

På bakgrunn av en rapport fra Landinfo om de humanitære forholdene i Afghanistan fra juni 2014, sendte UDI 1. juli et brev til Justisdepartementet hvor de foreslo en praksisendring for barnefamilier fra Afghanistan. UDI foreslo at barnefamilier ikke skulle sendes til internflukt med mindre de hadde et nettverk der eller særskilte ressurser som gjør det mulig å klare seg. Begrunnelsen for dette var den forverrede humanitære situasjonen for internt fordrevne i Afghanistan, som særlig rammet kvinner og barn. Det ble i brevet bedt om svar fra departementet innen åtte uker.

UDI sendte 7. juli et nytt brev til departementet hvor det fremgikk at praksisendringen ikke skulle legges frem for departementet for godkjennelse, men skulle vært sendt som en orientering. UDI orienterte derfor departementet at endringen ville bli iverksatt 8. august, om UDI ikke mottok annen tilbakemelding fra departementet. UNE ble informert om kommunikasjonen mellom UDI og departementet om konsekvenser av en forverret situasjon for barnefamilier i Afghanistan. Nærmere 7 måneder etter UDIs brev til Justisdepartementet, har det, så langt NOAS kjenner til, fortsatt ikke kommet et endelig svar fra departementet. Vi vet at det har kommet spørsmål fra departementet til UDI, men det har foreløpig ikke kommet en avklaring.

NOAS er kjent med at flere barnefamilier har blitt returnert til Kabul til en svært vanskelig situasjon. NOAS har blant annet kontakt med en familie som oppga at de ikke hadde noe nettverk å returnere til. UNE trodde imidlertid ikke på familiens opplysninger og la til grunn at familien hadde et nettverk i Afghanistan som kunne hjelpe dem, uten å ha noen konkrete holdepunkter for det. Etter et par ukers opphold på et retursenter i Kabul, har familien midlertidig leid en leilighet og bor nå under kummerlige forhold. Mor i familien er alvorlig psykisk syk og far er borte hele dagen for å finne jobber som dagarbeider, foreløpig uten å lykkes. Resten av familien stort sett er innendørs og de har ikke kontakt med noe nettverk. I tillegg kjenner NOAS til flere saker hvor familier er henvist til internflukt uten noe nettverk, men hvor det foreløpig ikke er gjennomført en retur.

Den alvorlige situasjonen i Afghanistan har igjen fått oppmerksomhet gjennom avsløringene av afghanske myndigheters protest mot retur av barnefamiliene, og trussel om å avbryte retursamarbeidet om flere slike returer blir gjennomført med tvang. Det er et sterkt signal når afghanske myndigheter, i et brev til den norske ambassaden i Kabul, argumenterer med hvor vanskelig det vil være for afghanske barnefamilier å returnere til landet.

NOAS oppfordrer regjeringen til å ikke returnere barnefamilier til Afghanistan. I det minste må det foreligge konkrete holdepunkter for at familien har nettverk som kan gi tilstrekkelig bistand på stedet de returneres til før familier gis avslag og tvangssendes ut av landet. UNHCRs anbefaling fra 2013 er å ikke returnere sårbare personer og barnefamilier uten nettverk til internflukt i Afghanistan. Landinfos rapport fra juni 2014 slår fast at den humanitære situasjonen har blitt svært vanskelig for internt fordrevne i Kabul og at dette særlig rammer kvinner og barn. NOAS ser det som positivt at UNE like før jul fattet et vedtak hvor det ble vurdert som urimelig å henvise en barnefamilie til Kabul. UNE henviste i vedtaket til at familien ikke hadde noe nettverk som kunne støtte dem i den afghanske hovedstaden.

Les mer:

Brevet fra det afghanske utenriksdepartementet, datert 2. november 2014, publisert i Bergens Tidende 29. januar 2015.

Statssekretær Jøran Kallmyr mener brevet ikke omhandler retur av barnefamilier.

UNICEFs kronikk av at afghanske barnefamilier returneres med høy risiko.

UDI advarte mot returer før afghanske myndigheter reagerte.

UDIs brev til Justis i juli 2014. 

Tidligere statssekretær i Justisdepartementet, Pål Lønseth forteller hvorfor de rødgrønne ikke åpnet for retur av barnefamilier til Afghanistan.