fbpx
top

Barns beste i utvisningssaker

Barn skal ikke straffes for at foreldrene bryter utlendingsloven. Det skjer i dag, gjennom utvisningsvedtak som innebærer tvungen familiesplittelse over flere år. NOAS støtter UDIs etterlysning av andre reaksjonsformer ved brudd på utlendingsloven enn atskillelse av familier. NOAS oppfordrer Justisminister Knut Storberget til å følge opp UDIs forslag om å legge større vekt på barns behov og deres følelsesmessige tilknytning til forelder som har begått lovbrudd. Forslaget er et nødvendig og viktig steg i riktig retning, etter at både Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har omgjort utvisningsvedtak som innebærer familiesplittelse.

Barn skal ikke straffes for at foreldrene bryter utlendingsloven. Det skjer i dag, gjennom utvisningsvedtak som innebærer tvungen familiesplittelse over flere år. NOAS støtter UDIs etterlysning av andre reaksjonsformer ved brudd på utlendingsloven enn atskillelse av familier. NOAS oppfordrer Justisminister Knut Storberget til å følge opp UDIs forslag om å legge større vekt på barns behov og deres følelsesmessige tilknytning til forelder som har begått lovbrudd. Forslaget er et nødvendig og viktig steg i riktig retning, etter at både Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har omgjort utvisningsvedtak som innebærer familiesplittelse. 

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg omgjorde for noen uker siden en utvisning som ville innebære en atskillelse av en mor og hennes barn i Norge. Samme dag falt en liknende dom i Høyesterett. UDI har nå foretatt en vurdering av praksis i utvisningssaker der barn er involvert. Dette har resultert i to forslag til praksisendring, som er oversendt Justisdepartementet. Forslagene innebærer umiddelbare endringer i myndighetenes utvisningspraksis. Samtidig har også Utlendingsnemnda varslet en gjennomgang.

Begge UDIs forslag innebærer at det skal legges større vekt på barnas følelsesmessige tilknytning til den av foredrene som vurderes utvist. Etter dagens praksis har det blitt vurdert som tilstrekkelig at barnet ivaretas av den gjenværende forelderens omsorgsbehov. Videre har lovbruddets alvorlighet generelt blitt gitt større betydning enn hensynet til barna. Det ene av forslagene til UDI innebærer at barnas behov gjennomgående skal veie tyngre.

Justisdepartementet har tidligere signalisert en helhetlig gjennomgang av praksis i saker som vedrører barn, noe som har gitt seg utslag i igangsettelse av arbeid med en stortingsmelding om emnet. Tross disse positive signalene har lite skjedd så langt. I lys av de nevnte dommene og UDIs forslag mener NOAS at Justisdepartementet nå må sette barns situasjon øverst på prioriteringslisten, og gjennomføre de endringer som er nødvendige for at hensynet til barns beste ivaretas.

Det akutte behovet for dette ble tydelig illustrert sist helg, da den utviste trebarnfaren Kamuran Kaplan ble hentet av politiet midt på natten i sitt hjem i Stavanger, og ført bort foran øynene på kone og barn. I denne saken er det både slik at den utviste har mange år bak seg i Norge med arbeid og bolig på kjent adresse, og at resten av familien har oppholdstillatelse. Det yngste barnet er vurdert av fagpersoner å ha et spesielt behov for kontakt med faren. Saken ble avgjort i Høyesterett i november, en dom som viser hvordan gjeldende praksis setter respekt for utlendingsloven og preventive signaler over hensynet til familiens enhet og barn beste.

Det vil alltid være et dilemma for myndighetene at foreldre som ikke følger pålegg om å forlate landet, isolert sett kan tjene på en mer liberal praksis i forhold til barn. NOAS mener imidlertid det er langt viktigere å ha øye for helheten i slike saker og gi barns situasjon avgjørende innflytelse på utfallet. Vedtak som skiller familier og frarøver barn foreldrekontakt, må utelukkende kunne fattes i rene unntakstilfeller.