fbpx
top

Barnefamilier – ny ordning

Stortinget har bestemt at alle barnefamilier som har vært i Norge i minst tre år skal få en ny og sjenerøs behandling av sin asylsøknad. Familiene må sende en omgjøringsbegjæring innen 1. juli.

Stortinget har bestemt at alle barnefamilier som har vært i Norge i minst tre år skal få en ny og sjenerøs behandling av sin asylsøknad. Familiene må sende en omgjøringsbegjæring innen 1. juli.
I tidligere faks har vi orientert om den ordningen som ble bestemt av Kommunal- og regionaldepartementet vedrørende barnefamilier.

Stortingets kommunalkomité har nå gått inn for en ny ordning med noe videre kriterier. Den nye ordningen er som følger:

Alle enslige barn under 18 eller familier med barn under 18 som har vært i Norge i minst tre år og som har mottatt endelig avslag kan begjære sin sak behandlet på nytt. En slik omgjøringsbegjæring må fremmes innen 1. juli 2004.

Merk at dette kun gjelder personer som har vært i Norge i minst tre år. Dette må da regnes fra tidspunkt for ankomst/fremsettelse av asylsøknad. Det vesentlige er altså hvor lenge de har vært her.

(Kommunalkomiteen skrev først at ordningen som et minimum må omfatte alle som fikk første avslag før 1. juli 2003. Komiteen har senere rettet dette til å omfatte dem som har fått andre avslag før 1. juli 2003. Komiteen har samtidig fremhevet at det vesentlige er hvor lenge barnet faktisk har vært i landet, og komiteen legger til grunn at alle barn som har vært her i minst tre år vil være omfattet.)

Kommunalkomiteen skriver: ”Komiteen vil understreke at en ny behandling må bygge på en generøs vurdering med utgangspunkt i barnas konkrete situasjon, menneskelige hensyn og FNs barnekonvensjon art. 3 der det slås fast at ”barnets beste skal være et grunnleggende hensyn”.”

Vi fremhever at det ikke er noen garanti for at alle slike begjæringer vil bli innvilget. Dette er det opp til Utlendingsnemnda å vurdere.

Standardskriv

Se vedlagt et nytt standardskriv som kan brukes av familiene. Vi fremhever at dette standardskrivet kun bør være et utgangspunkt. Dette bør alltid suppleres med et skriv som reflekterer de individuelle forholdene og argumentene i den enkelte saken, fortrinnsvis fra en advokat.

Bistand fra en advokat

Vi anbefaler alle familier i denne situasjonen å kontakte en advokat. Ettersom Stortinget forutsetter at asylsøkerne vil sende inn en ny omgjøringsbegjæring til Utlendingsnemnda, bør det kunne forventes at det gis en fri rettshjelp til dette. Dette må advokaten søke Fylkesmannen om.

Normalt vil advokaten ønske at asylsøkeren selv har penger til å legge ut frem til man eventuelt innvilges fri rettshjelp av Fylkesmannen. Asylsøkere som ikke har penger å legge ut med, bør be advokaten sende en søknad til Fylkesmannen og godta først å bli betalt når (dersom) Fylkesmannen innvilger. Det er ikke garantert at advokatene blir etterbetalt, men dette virker såpass sannsynlig at advokatene forhåpentligvis vil kunne godta det.

Bistand fra NOAS

NOAS vil forsøke å yte rettshjelp til de familier som ikke får slik bistand. Når vi likevel ber om at man først prøver å få bistand fra en advokat, er det fordi det kan dreie seg om mange familier og vi kan få vanskeligheter med å bistå alle på en adekvat måte. De som ikke lykkes i å få bistand fra en advokat, må naturligvis henvende seg til oss. Vi må da be om å få tilsendt kopi av alle saksdokumenter.

Alle som ønsker bistand fra oss, må imidlertid selv sende standardskrivet innen fristen.

For dem som kontakter oss, vil vi deretter vurdere om det er noe vi kan gjøre for å støtte saken eller ikke.

Med vennlig hilsen,
for Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Morten Tjessem, generalsekretær
Rune Berglund Steen, fagsjef