fbpx
top

Barn alene på flukt får ikke nødvendig omsorg

Regjeringen la i dag frem et tilleggsnummer til statsbudsjettet i forbindelse med de økte asylankomstene. NOAS mener at regjeringens forslag ikke ivaretar enslige mindreårige asylsøkeres behov for omsorg.

NOAS mener det er positivt at regjeringen ønsker å øke tilskuddet i forbindelse med bosetting av enslige mindreårige, og at det skal vurderes tiltak for å rekruttere flere fosterfamilier for enslige mindreårige.

Vi er imidlertid kritiske til at regjeringen foreslår å redusere bemanningen på omsorgssenter for enslige mindreårige under 15 år. Vi ser ingen grunn til at enslige barn på flukt skal få et dårligere tilbud enn norske barn under barnevernets omsorg. Et dårligere omsorgstilbud er ikke veien å gå om vi ønsker å ivareta asylsøkende barn på en god måte og tilrettelegge for god integrering i Norge.

Videre savner vi at regjeringen øker kravene til bemanning og barnefaglig kompetanse på mottak for enslige mindreårige over 15 år. Vi mener at enslige mindreårige på asylmottak ikke får den omsorgen de har behov for. Vi har sett eksempler der mottak med 300 enslige mindreårige har 5 ansatte tilstede, og mottak med 130 mindreårige har 4 ansatte tilstede. Det gir seg selv at 5 voksne ikke kan gi tilstrekkelig omsorg til 300 ungdommer. Særlig nå som ankomstene har økt og oppholdstiden i mottak sannsynligvis vil bli lengre, er det et stort behov for å bedre omsorgssituasjonen.

Regjeringen sier at de ønsker å «arbeide for å legge til rette for forsvarlig omsorg i viktige opprinnelsesland for enslige mindreårige asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse». NOAS er bekymret for hva dette vil innebære, og er svært kritiske til at det etableres omsorgssentre i land med en ustabil sikkerhetssituasjon. Vi vil dessuten bemerke at den aller største andel av enslige mindreårige asylsøkere har behov for beskyttelse i Norge. De største gruppene av enslige mindreårige kommer fra Afghanistan, Eritrea og Syria. Av 819 vedtak fattet så langt i år, har 716 av de enslige mindreårige fått innvilget beskyttelse.