fbpx
top

Asylsøkere som endrer tro får fra 1. august møte i nemnd hos Utlendingsnemnda, UNE

I et nemndmøte vil asylsøkere få møte beslutningstakerne som skal avgjøre deres behov for beskyttelse. De vil kunne ha med seg vitner fra menigheten. Dette har NOAS jobbet for og ventet på lenge.

Retten til nemndmøtebehandling for konvertitter

Regjeringen har vedtatt nye regler som utvider retten til nemndmøtebehandling i Utlendingsnemnda for konvertitter. En nemnd består av nemndleder og to nemndmedlemmer. I pressemeldingen fra regjeringen 23. juni, kan vi lese at det skal gis rett til nemndmøtebehandling i asylsaker hvor ett av vurderingstemaene er troverdigheten av anførsler om skifte av religion, med mindre særlige grunner taler imot det. Det gis også en tydeligere rett enn i dag til å føre vitner i denne typen saker. Regjeringen har med dette nå endelig fulgt opp sine lovnader i Granavolden-plattformen.

– Dette er et viktig og riktig vedtak, og at man vil kunne ha med et vitne fra menigheten vil være en styrke for rettssikkerheten. På denne måten vil man unngå at noen blir sendt tilbake til hjemlandet der man enten må være taus om egen tro, eller risikerer å bli forfulgt, uttalte seniorrådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen til Vårt Land.

NOAS har i mange år jobbet for å bedre rettssikkerheten til konvertitter

Vi har vært bekymret for at utlendingsmyndighetene ikke har hatt en forsvarlig behandling av disse sakene. Uriktige vedtak i konvertittsaker, kan i ytterste konsekvens føre til at personer returneres til forfølgelse og risikerer fengsling, tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. I 2014 og 2017 lanserte vi rapportene Tro, håp og forfølgelse I og II hvor vi allerede da tok til orde for nemndmøtebehandling med personlig fremmøte.

Vi har gjennom vårt rettshjelpsarbeid erfart hvor viktig det er for asylsøkere å forklare seg direkte for beslutningstakerne. Religiøs tro er et indre anliggende og kan vanskelig bedømmes ut fra skriftlige dokumenter. Ettersom det er vanskelige vurderinger, er det heller ikke tilstrekkelig med kun én beslutningstaker i disse sakene. Et godt eksempel er Høyesterett sin nylige dom avsagt med dissens 3-2. På tross av enighet om de rettslige utgangspunktene så falt landets øverste dommere ned på forskjellige resultater. Dette synliggjør de vanskelige vurderingene som skal gjøres.

At asylsøkere skal kunne ha med seg vitner fra menigheten, er med på å sikre en rettssikker behandling. Høyesterett slo i samme dom fast at religionsfaglige uttalelser fra prester og andre med religionsfaglig kompetanse er vitneprov som opplyser saken og må tillegges vekt. Dette er også i samsvar med anbefalingene fra Tro, håp og forfølgelse.

Her kan du lese vår høringsuttalelse da forslaget var på høring.