fbpx
top

Asylbarnfiendtlig budsjett

Statsminister Erna Solberg sier i Stortinget at barns beste skal vektlegges i større grad. Samtidig legger regjeringen fram et asylbarnfiendtlig budsjett.

Nei til rettshjelp til lengeværende barn
Det skal innføres nye bestemmelser om lengeværende barnefamilier. Regelverket er komplekst. En hovedintensjon i regjeringens samarbeidsavtale med støtteparteiene KrF og Venstre, er at barns beste skal tillegges mer vekt. Men både den nye engangsløsningen for lengeværende barn fra land som Norge har returavtale med, og den foreslåtte varige, nye forskriftsendringen i lengeværende barn-saker, er vanskelige å forstå for mange barnefamilier. Likevel bevilger ikke regjeringen en krone til økt saksbehandlingskapasitet hos Utlendingsnemnda (UNE) for å behandle disse sakene. Det er heller ikke satt av penger til å øke den barnefaglige kompetansen i UNE. Og det er heller ikke satt av noen midler til rettshjelp. Tvert om avslår Justisdepartementet å støtte NOAS’ gratis rettshjelpsarbeid overfor lengeværende barn, til tross for at NOAS i dag utøver den mest omfattende rettshjelpen til lengeværende barnefamilier.

Konsekvensen er at lengeværende asylbarn og deres familier ikke får nødvendig og grunnleggende rettshjelp til å fremme sine saker overfor utlendingsmyndighetene.

Barnehagekutt og manglende tilskudd til aktiviteter for barna på mottaket
Regjeringen vil kutte vertskommunetilskuddet til barnehageplasser for 4-5-åringer i asylmottak. Det betyr i praksis at noen av de barna som trenger barnehageplass mest, ikke vil få tilbud om dette.

Å bo på asylmottak er en ekstremt belastende livssituasjon. Livet på mottak er preget av usikkerhet, ventetid på ubestemt tid, voksne som ofte selv sliter tungt på grunn av endelig avslag på søknad om beskyttelse og med tapte fremtidsdrømmer. For barn i familier som blir på mottak etter et avslag på søknad om beskyttelse, er barnehagen et viktig pusterom fra en ellers vanskelig hverdag. Barnehagen er det stedet hvor de først og fremst kan være barn og ha en tilnærmet normal hverdag sammen med andre barn.

Å frata asylbarna dette pusterommet, fremstår som et inhumant forslag fra regjeringen. Kuttet må ses i sammenheng med at det ikke gis økt støtte til aktiviteter for barna på mottak. Til sammen vil disse prioriteringene fra regjeringen gi en dramatisk forverret situasjon for mange barn på mottak.

Forholdene på mottak
Samtidig legger budsjettet opp til at voksne på mottak skal får redusert økonomisk støtte. Støttebeløpene er allerede rene minimumsbeløp. NOAS frykter at dette vil medføre større frustrasjon og uroligheter på mottakene.  Barnas situasjon på mottakene vil preges av en forverret situasjon for de voksne på mottaket. Etter kutt og omprioriteringer i UDI, som følge av revidert budsjett for inneværende år, må asylsøkere som med stor sannsynlighet får opphold, vente i inntil et halvt år på i det hele tatt å få fremmet saken sin gjennom asylintervju. Med dagens forslag til nytt budsjett med nye kutt i UDI og UNE, frykter NOAS at konsekvensen vil bli ytterligere forlenget ventetid for mange barnefamilier og flere barn som må vokse opp på mottak under svært kummerlige og lite barnevennlige forhold.