fbpx
top

Anmodning om generell utsettelse av retur til Sør-Serbia

I brev til Utlendingsnemnda 25. april ber NOAS om at man, i overensstemmelse med FNs anmodning, avventer situasjonen i Sør-Serbia med tanke på retur av asylsøkere med endelig avslag.

I brev til Utlendingsnemnda 25. april ber NOAS om at man, i overensstemmelse med FNs anmodning, avventer situasjonen i Sør-Serbia med tanke på retur av asylsøkere med endelig avslag.
Vi viser til NOAS’ faks til Utlendingsnemnda av 2. mars 2001, og til UNHCRs brev til Nemnda av 8. mars 2001. Vi viser videre til flere negative vedtak i søknader fremsatt av flyktninger fra Presevo-dalen i Sør-Serbia.

NOAS har, som forklart i vår faks, tidligere vært i kontakt med UNHCRs regionkontor i Stockholm vedrørende retur av etniske albanere til Sør-Serbia (Presevo-dalen). Regionkontoret innhentet den offisielle posisjonen til UNHCRs hovedkontor i Genève. I sitt svar av 28. februar d.å. går UNHCR Genève sterkt imot en slik retur:

«We definitely oppose the return of ethnic Albanians, or for that matter anyone to this volatile region. Clashes between ethnic Albanian armed factions, the so-called «Liberation Army of Presevo, Medveja and Bujanovac» (UCPMB) and Serb security forces have continued to result in the forced displacement of the civilian population. Insecurity in the area is prevalent as continue to be reported by the media.»

Dette synet fremgår likeledes av Høykommissærens brev til Utlendingsnemnda av 8. mars d.å. Vi ønsker å fremheve følgende punkter i brevet:

«While our general positions should always be applied giving due weight to the particular circumstances of each individual case, our current position is that return to the Presevo valley in Southern Serbia should not take place at this point in time.»

Det går med andre ord tydelig frem av brevet at det er UNHCRs posisjon at ingen bør returneres til Presevo-dalen på det nåværende tidspunkt, uavhengig av hvorvidt det er individuelle anførsler i saken; UNHCRs advarsel mot retur er generell.

«The recent clashes have caused displacement of the civilian population, and have contributed to a general climate of insecurity among residents of the region, both within and outside the Ground Safety Zone (GSZ).»

Med andre ord opererer ikke UNHCR med noe avgjørende skille mellom sikkerhetssituasjonen innenfor og utenfor sikkerhetssonen. På grunnlag av dette stiller vi oss sterkt kritiske til den begrunnelse som presenteres i nevnte negative vedtak, som punkt for punkt synes å være i uoverensstemmelse med UNHCRs vurdering.

På bakgrunn av nevnte innvendinger stiller vi oss spørrende til hvorvidt Nemnda vurderer situasjonen annerledes enn UNHCR, eller om det er Nemndas syn at nevnte vedtak faktisk er innenfor UNHCRs anbefalinger. Vi stiller oss likeledes spørrende til hvorvidt nemndmedlemmene fikk seg forelagt UNHCRs brev til Nemnda. Vi er naturligvis innforstått med at norske myndigheter ikke er forpliktet til å følge UNHCRs anbefalinger, men sett hen til at den primære hensikten med etableringen av Nemnda er en styrking av rettssikkerheten for den enkelte asylsøker, vil det være naturlig å forvente at UNHCRs posisjon, i det minste når den er så tydelig som i dette tilfellet, blir presentert for nemndmedlemmene.

Til tross for at vedtaksbegrunnelsen er påviselig i strid med UNHCRs vurdering, ser vi at UNHCRs posisjon ikke nødvendigvis innebærer at flyktningenes beskyttelsesbehov skal avstedkomme en oppholdstillatelse. UNHCRs posisjon er derimot utvetydig i sin gjentatte betoning av at ingen faktisk bør sendes tilbake på det nåværende tidspunkt.

Norske myndigheter har lagt stor vekt på en retur i overensstemmelse med anbefalingene fra FNs Høykommissær for flyktninger. Vi gjentar derfor vår anmodning om at UNHCRs posisjon i dette spørsmålet følges opp, og at retur ikke iverksettes før UNHCR eventuelt har bekreftet at situasjonen igjen er stabil. Dersom UNHCRs negative vurdering av sikkerhetssituasjonen vedvarer, anmoder vi om at man vurderer omgjøring av vedtakene.

Med vennlig hilsen
for Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Rune Berglund Steen, fagpolitisk rådgiver og Baard Krag, ass. saksbehandler