fbpx
top

Afghanistandebatt på feil premisser

I Dagsnytt 18 i går fremstiller Høyres representant, Mari Holm Lønseth, norsk asylpolitikk om Afghanistan feilaktig.

Se nyhetsinnslaget her.

Norge strengest i Europa

Høyres representant sier at Norge ikke har en strengere asylpolitikk enn andre sammenlignbare land i Europa. NOAS’ oppfatning er at Norge har en Afghanistan-praksis som er blant de strengeste, hvis ikke den strengeste, i Europa.

Fra 2015 til 2016 falt innvilgelsesprosenten for afghanske asylsøkere i Norge fra 82 % til 28 %. Så langt i 2017 viser tall fra UDI at Norge har en rekordlav innvilgelsesprosent for afghanere, kun 25 % får innvilget opphold. Til sammenligning fikk 97 % av afghanere innvilget opphold i Italia 2016, 60,6 % i Tyskland og 46 % i Sverige.

Les mer om asylpraksis i ulike europeiske land her.

En av årsakene til Norges strenge Afghanistan-praksis er at vi i oktober 2016 fjernet kravet om en rimelighetsvurdering før en asylsøker kan henvises til internflukt. EUs medlemsland, som Norge sammenligner oss med, plikter å følge EUs statusdirektiv. Direktivet inneholder et direkte krav om rimelighet i internfluktvurderinger. Mange EU-land, som Italia, Spania og Frankrike, har dessuten en svært restriktiv holdning til internflukt. Fjerningen av rimelighetsvilkåret fra norsk lov har fått store konsekvenser for afghanske asylsøkere. Grupper som tidligere ville ha fått opphold, barnefamilier og enslige mindreårige, får nå avslag siden forvaltningen ikke lenger skal vurdere om det er rimelig at de henvises til internflukt.

Les en komparativ analyse om bruken av internflukt fra 2014 her.

Norge fører den strengeste returpolitikken i Europa overfor afghanere. I 2016 ble totalt 580 afghanere tvangsreturnert fra Europa til Afghanistan. Av disse var 410 tvangsreturnert fra Norge. Norge er også ett av få europeiske land som tvangsreturnerer barnefamilier til Afghanistan. NOAS er kjent med at kun Nederland og Danmark returnere barnefamilier, men i mye mindre skala enn Norge.

Landinfo – kunnskapsenhet og ikke beslutningsorgan

Høyres representant fremstiller Landinfo feilaktig når hun sier at de har vurdert Afghanistan som trygt. Landinfo er en uavhengig landkunnskapsenhet som formidler relevante kilder til den norske utlendingsforvaltningen. De tar derimot ikke del i beslutninger og tar ikke stilling til om det er forsvarlig å returnere asylsøkere til Afghanistan. Det er utlendingsforvaltningen, UDI og UNE, som vurderer sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, ikke Landinfo.

Les mer om Landinfo her.

Det er riktig som Karin Andresen i SV sier, at verken UDI eller UNE har gått ut med offentlig informasjon om vektingen av kildene i deres vurdering av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. NOAS støtter forslaget om en midlertidig stans i returer til Afghanistan til det er foretatt en ny, grundig og transparent vurdering av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. På bakgrunn av ferske rapporter fra nettopp Landinfo er det grunn til å si at sikkerhetssituasjonen har forverret seg og det stilles spørsmålstegn ved hvorvidt afghanske myndigheter er i stand til å beskytte sine egne borgere.