fbpx
top

Advokatforeningen vil legge ned UNE

Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe mener dagens Utlendingsnemnd må erstattes med en ny ankeinstans for asyl- og utlendingssaker. 

Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe har i perioden 2006 – 2013 gjennomgått totalt 1755 UNE-vedtak. Gruppen har tatt 71 saker til rettslig prøvning og har fått medhold ved dom, eller ved omgjøring av UNE, i rundt to tredjedeler av sakene. Etter sju års arbeid oppsummerer Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe erfaringer med UNEs klagesaksbehandling i en rapport, som ble publisert 26. juni.

Advokatforeningen slår fast at UNE aldri har blitt det «domstolslignende organ» Stortinget så for seg. Heller ikke det som ble fremhevet som UNEs sterkeste side «at den enkelte asylsøker får anledning til å forklare seg for ankeinstansen» har blitt gjennomført. I 2012 var det bare 6,2 prosent av asylsakene som ble ført for nemnd med personlig frammøte. I 2013 var det enda færre; bare 4,5 prosent av asylsøkerne som fikk møte nemnda og selv forklare seg om sin sak. Dette til tross for at mange saker avgjøres nettopp på grunnlag av om nemnda finner asylsøker troverdig eller ikke.

For å ivareta asylsøkeres rettssikkerhet vil Advokatforeningen erstatte dagens UNE med en klageinstans hvor asylsøkerne er sikret muligheten til å få forklare seg. Advokatforeningen mener det er nødvendig å sikre at beslutninger treffes på grunnlag av et reelt topartsforhold mellom Utlendingsnemnda, som har gjort første vedtak i saken, og asylsøker og dennes advokat eller annen fullmektig rettshjelper (som f.eks. rådgiver i NOAS). Bare gjennom umiddelbar bevisførsel og kontradiktorisk prosess mellom partene, vil sakene blir godt nok belyst, mener Advokatforeningens prosedyregruppe.

Les mer:
Prosedyregruppas rapport: http://www.advokatforeningen.no/aktuelt/Nyheter/2014/juni/aksjons–og-prosedyregruppens-sluttrapport-presentert/
Marie Simonsens kommentar i Dagbladet, lørdag 28. juni: http://www.dagbladet.no/2014/06/28/kultur/meninger/hovedkommentar/kommentar/asylpolitikk/34082474/