fbpx
top

5000 sier klart fra til Jens: Gi barna opphold!

NOAS overleverte i dag 5000 postkort og underskrifter til statsministerens politiske rådgiver Sindre Beyer. Kampanjen har vært et samarbeid mellom NOAS og Norwegian Wood-festivalen i Oslo.

Den kombinerte postkort- og underskriftskampanjen “Gi barna opphold! Send et postkort til Jens” fikk raskt stor oppslutning og engasjementet for de lengeværende barna er stort. Etter ett døgn hadde vi fått 1430 underskrifter på nett, og etter to døgn nådde vi 2067 underskrifter. Samtidig rigget NOAS opp en stand som gjennom Young Wood og Norwegian Wood samlet inn 2132 underskrifter og engasjerte til like mange diskusjoner. Etter ei uke avsluttet vi oppropet med 5000 underskrifter.

Kampanjen ble startet på nett 11. juni 2013 klokken 10:00. Samme morgen ble den palestinske familien Ibrahim deportert fra Dale mottak ved Sandnes til Jordan etter 10 år i Norge. De to eldste barna, Neda og Nael Ibrahim, var 2 og 1 år gamle da de kom til Norge. De to yngste søsknene er født i Norge. Etter 10 års oppvekst og skolegang har barna fått en svært sterk tilknytning til Norge, sin skole og sitt lokalmiljø.

Engasjementet for familien Ibrahim og andre lengeværende barn med sterk lokal tilknytning, gir uttrykk for det samme som er kampanjens hovedbudskap: Når barn har oppholdt seg så lenge i Norge at deres tilknytning er udiskutabel, må de få opphold, selv om foreldrene har handlet i strid med utlendingsloven. Statsminister Jens Stoltenberg og regjeringen sier det samme i stortingsmeldingen ”Barn på flukt” som kom i juni i fjor: ”På et tidspunkt må hensynet til barnets beste gå foran andre hensyn”.

Nå ber NOAS og 5000 underskrivere statsministeren sørge for å følge opp regjeringens løfte om å la hensynet til barnets beste veie tyngre enn andre hensyn.

For et par uker siden overleverte Utlendingsnemnda til Justisdepartementet nemndas rapport om praksis i saker som gjelder opphold på humanitært grunnlag for lengeværende barn og deres familier. NOAS har gjennomgått rapporten og sammenliknet med saker vi kjenner gjennom vårt rettshjelpsarbeid. Vår klare konklusjon og anbefaling til justisminister Grete Faremo er todelt:

  1. UNEs praksis viser sprik og manglende avklaringer på flere punkter i behandlingen av barnas saker. Praksisrapporten viser at det trengs politiske avklaringer gjennom forskriftsendringer for å sikre likebehandling og at hensynet til barnets beste vektes tyngre enn andre hensyn når tilknytningen er særlig sterk.
  2. Det er behov for flere virkemidler enn utsending av hele familien i saker hvor barna har sterk tilknytning til Norge, men hvor foreldre har handlet i strid med utlendingsloven.

Se NOAS’ brev til Justisministeren, UDI- og UNE-direktørene her.
Se anbefalingene fra rundebordskonferansen blant humanitære organisasjoner om barns beste her.