Asylpolitiske uttalelser

03.10.2016 – Statsbudsjettet-felles-brev-til-statsminister-Solberg 
15.05.2015 – Behandling av anmodning om omgjøring fremmet fra utlandet i saker som omfatter barn med lang oppholdstid 
12.05.2015 – Hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse
28.11.2014 – Brev til UNE om UNEs vektlegging av innvandringsregulerende hensyn
21.11.2014 – Brev til UNE vedrørende utsatt iverksetting og rule 39
23.10.2014 – Brev til Justis om manglende rutiner og uheldige konsekvenser av utvisningspraksis
02.10.2014 – Brev til PU og UNE om rutiner for behandling av lengeværende barn
26.09.2014 – Brev fra NOAS til UNE om suspendert utreiseplikt og utsatt iverksettelse til familier med lengeværende barn
22.08.2014 – Brev fra NOAS til UNE; Ny anmodning om berostillelse og suspensjon av utreiseplikt til hele Irak
16.07.2014 – Brev fra NOAS til UDI; For lang ventetid før intervju for eritreiske og syriske borgere
10.07.2014 – Brev fra NOAS til Justisdepartementet og UNE; suspensjon av utreiseplikt til Gaza
02.07.2014 – Brev fra NOAS til Justisdepartmentet; klage på avslag på tilskudd til NOAS’ gratis rettshjelp
20.06.2014 – Brev fra NOAS til Justisdepartementet og UNE; suspensjon av utreiseplikt til hele Irak
27.01.2014 – Brev fra NOAS til Justisministeren om norske bidrag i gresk tragedie
24.01.2014 – Brev fra NOAS til Norges ambassade i Athen om greske myndigheter som undergraver gresk-norsk NGO-samarbeid
02.10.2013 – Brev fra NOAS og åtte andre org. til Stortinget og regjeringen om en forskrift om barnets beste
27.06.2013 – Brev fra NOAS til Justisdepartementet, UNE og UDI om lengeværende barn
20.06.2013 – Brev fra NOAS til Justisdepartementet og UDI om afghanske tolker
22.01.2008 – Brev fra NOAS til norske utlendingsmyndigheter om overføring av asylsøkere til Hellas ihht Dublin II
12.11.2007 – Om tvangsretur til Sør-Somalia
19.02.2007 – Utsendelse av afghanske asylsøkere – NOAS har gjennomgått sakene
12.10.2002 – Flyktningstatus – kritiske punkter til praksis
04.06.2002 – Uttalelse basert på rundbordskonferanse om Stortingsmeldingen ”Barn på flukt” (worddok)
21.08.2000 – Anbefalinger for asylprosessen
01.01.2000 – Asylpolitisk program

Høringsuttalelser

23.06.2017 Høringssvar til NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring (Brochmann II) 
18.6.2017 Høringsuttalelse – Endringer i utlendingsloven – politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak
9.5.2017 Høringsuttalelse – Selvforsørgelse som vilkår for permanent opphold
03.04.17 – Høringsuttalelse_tilknytningskrav for familieinnvandring

13.03.2017 – Høringssvar – Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften – visitasjon og undersøkelse av asylsøkere ved registrering mv.
10.03.2017 – Høringssvar – Evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015-2016)
13.02.2017 – Høring om forslag til endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler

07.02.2017 – Endringer i utlendingsforskriften, underholdskravet i familieinnvandringssaker

02.11.16 – Høring-ny-lov-om-omsorgssenter
01.11.16 – Trygderettigheter
05.10.16 – Fordeling-av-herreløs-arv-til-frivillige-organisasjoner-oktober-2016
01.09.16 – Midlertidig-arbeidstillatelse-til-asylsøkere-vilkår-om-gjennomført-intervju
10.08.16 – Noas-høringsuttalelse-statens-rapport-til-FNs-barnekomite
14.09.16 – Noas-innspill-til-forvaltningslovutvalget
12.09.16 – Noas-høringsuttalelse-endringer-i-opplaeringsloven
08.08.16 – Noas-horingsuttalelse-omarbeidet-dublin-og-eurodac
20.04.16 – Endringer-i-introduksjonsloven-innforing-av-forsokshjemmel
01.09.16 – Midlertidig-arbeidstillatelse-til-asylsokere-vilkar-om-gjennomfort-intervju
09.02.16 – Høringsuttalelse: Innstramninger II
01.02.16 – Noas-høringsuttalelse-avvisning-av-omgjøringsbegjaeringer
05.01.16 – Høringsuttalelse: vilkår for tvangsretur av lengeværende barn (adgang til å anmode om omgjøring)
28.09.15 – Høringsuttalelse: Hjemmel i utlendingsloven for fengsling i hurtigprosedyresaker
12.05.15 – Høringsuttalelse: Hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv.
15.05.15 – Høringsuttalelse: Ny vurdering av sakene til utsendte barnefamilier
30.03.15 – Høringsuttalelse: Tolking i offentlig sektor
05.09.14 – Høringsuttalelse: Varig ordning for lengeværende barn
22.08.14 – Høringsuttalelse: Forslag til lov om ikrafttredelse av straffeloven 2005 mv
20.08.14 – Høringsuttalelse: Innføring av et forbud mot bruk av barn som tolk
22.05.14 – Høringsuttalelse: Endring i utlendingsforskriften-engangsløsning for lengeværende barn (PDF)
24.09.13 – Høringsuttalelse: Vurdering av endring av nasjonal institusjon for menneskerettigheter. (PDF)

09.01.13 – Høringsuttalelse: Forslag til heving av underholdskravet. (PDF)
20.09.12 – Høringsuttalelse: Valgfri protokoll til FNs Torturkonvensjon. (PDF)
10.09.12 – Høringsuttalelse: NOU 2012:5 «Barn på flukt». (PDF)
31.05.12 – Høringsuttalelse: NOU 2012:4 «Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper». (PDF)
13.01.12 – Høring – I velferdsstatens venterom NOU 2011_10
04.10.11 – Høringsuttalelse: Om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. (PDF)
16.06.11 – Høringsuttalelse: Bruk av tolk i utlendingssaker. (PDF)
18.05.11 – Høringsuttalelse: Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak. (PDF)
25.02.11 – Høringsuttalelse: Helsehjelp til personer som befinner seg ulovlig i landet. (PDF)
11.09.09 – Høringsuttalelse: Unntak fra taushetsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre. (PDF)