fbpx
top

Høyesterett bekrefter NOAS-rapport: Norge bryter flyktningkonvensjonen

Norge straffer asylsøkere som kommer til Norge med falske dokumenter med fengsel i 45-60 dager for dokumentfalsk. Ifølge flyktningkonvensjonen skal imidlertid en slik handling være straffri dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Blant annet kreves det at asylsøkeren straks fremstiller seg for myndighetene og godtgjør at han har gyldig grunn for den ulovlige innreisen.

Norsk praksis har vært at man må påberope seg asyl og innrømme at dokumentene er falske før man passerer passkontrollen for at man ikke skal straffes. I praksis har artikkel 31 sannsynligvis aldri ført til at en flyktning i Norge har unngått å bli straffet for en slik innreise.

NOAS hevdet i interneringsrapporten som ble lansert i februar at Norges tolkning av begrepet «straks» er for strengt, og at asylsøkere som en følge av dette fengsles, i strid med flyktningkonvensjonen, for en handling som er lovlig og som burde vært straffri.

NOAS var partshjelper i saken som ble behandlet av Høyesterett 5. juni. Anders Ryssdal og advokatfirmaet Wiersholm førte saken for NOAS:
https://www.noas.no/hoyesterett-vurderer-om-norge-fengsler-i-strid-med-folkeretten/
https://www.noas.no/noas-partshjelper-i-hoyesterett/

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) engasjerte seg også i saken og skrev et skriftlig innlegg med sin tolkning av artikkel 31. FNs spesialrapportør for vilkårlig fengsling, Mads Andenæs, har også hele tiden støttet NOAS’ syn og bidratt i arbeidet med saken: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Norge-bryter-FNs-regelverk-7475656.html#.U6qqFrEu9W8

I går bekreftet en enstemmig Høyesterett at NOAS har rett: norsk praksis er i strid med flyktningkonvensjonen. Asylsøkeren i saken hadde fremstilt seg for myndighetene «uten ugrunnet opphold», som er en mer korrekt oversettelse av begrepet «without delay» som brukes i den engelske originalteksten til flyktningkonvensjonen. Lagmannsrettens dom ble derfor opphevet og saken skal behandles på nytt.

Høyesteretts dom innebærer at norsk praksis må endres. Den er i dag styrt av Riksadvokatens retningslinjer, som altså ikke er i overenstemmelse med flyktningkonvensjonen. Regjeringen må sikre at ikke flere flyktninger og asylsøkere blir fengslet i strid med norsk lov og flyktningkonvensjonen.

Norske myndigheter har også et ansvar overfor dem som har sonet en straffedom for en handling som er og hele tiden har vært lovlig. NOAS forventer at norske myndigheter skaffer en oversikt over hvem dette gjelder. Straffedommen kan nemlig også få konsekvenser utover fengselsstraffen. Den kan blant annet påvirke troverdighetsvurderingen i asylsaken, da det kan legges til grunn at asylsøkeren har oppgitt flere identiteter, mens det i virkeligheten har dreid seg om en handling som er lovlig.

Les dommen fra Høyesterett her:
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Siste-avgjorelser/Forbudet-i-flyktningkonvensjonen-art-31-nr-1-mot-a-straffe-flyktninger-for-ulovlig-innreise-og-opphold/

Les mer her:
http://www.nrk.no/norge/staten-tapte-i-hoyesterett-1.11797146
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/hoeyesterett-flyktninger-kan-ikke-straffes-for-falske-papirer/a/23239530/

http://www.dagbladet.no/2014/06/25/nyheter/samfunn/politikk/innenriks/34023125/