Leder Hans Petter Graver og Særdomstolsutvalget har foreslått endringer i Utlendingsnemndas praksis som kan styrke rettssikkerheten for asylsøkere i klageomgangen. Foto: Advokatbladet

Vil styrke rettssikkerheten i UNE

Særdomstolsutvalget har fremmet forslag til reformering av Utlendingsnemnda (UNE) som kan styrke rettssikkerheten for asylsøkere i klageomgangen.

NOAS har i lang tid anbefalt endringer i klageordningen for asylsøkere, med det formål å øke rettsikkerheten og forutsigbarheten for de involverte. Våre innvendinger mot dagens ordning har i hovedsak vært rettet mot manglende kontradiksjon (muligheten til å uttale seg om vesentlige spørsmål) og for få nemndmøter hvor asylsøkeren får møte personlig og fremme egen sak. Vi har derfor ønsket en prosess som ligner mer på en domstolsbehandling, enten ved å etablere en utlendingsdomstol eller ved å gjøre saksbehandlingen i forvaltningen mer domstolspreget.

Særdomsutvalget har i NOU 2017: 8 konkludert med at de ikke vil anbefale etablering av en egen domstol for utlendingssaker. De vil heller ikke anbefale innføring av topartsprosess i Utlendingsnemnda. NOAS mener likevel flere av forslagene er et skritt i riktig retning. Det er særlig positivt at utvalget vil innføre regler som sikrer at nemnda ikke kan legge vekt på omstendigheter som asylsøkeren ikke har hatt mulighet til å uttale seg om. Videre er det gledelig at utvalget ønsker en markert økning i antall nemndmøter med personlig fremmøte. Om dette målet skal nås mener imidlertid NOAS det er viktig å etablere klare kriterier for nemndbehandling i lovs form, noe utvalget ikke har gjort.

NOAS sitt høringssvar kan du lese her.