fbpx
top

Anundsen må ta ansvar for feildømte asylsøkere

Riksadvokaten instruerer politiet til å utsette soning og gjenoppta saker for asylsøkere som er feilaktig dømt for å ta seg inn i landet med falske dokumenter. NOAS ber justisministeren rette opp den urett som er begått mot asylsøkere som tidligere er dømt til fengselsstraff i strid med flyktningkonvensjonen.

I sommer kom Høyesterett til at norsk praksis med å straffe flyktninger for innreise med falske dokumenter har vært i strid med flyktningkonvensjonen. Dommen fulgte opp en rapport NOAS publiserte i februar 2014 hvor vi hevdet nettopp dette.

Riksadvokaten fulgte i sommer opp med ny instruks til politiet om at slik fengselspraksis måtte opphøre. Nå følger Riksadvokaten opp med ny instruks til påtalemyndighet og kriminalomsorg, for å få utsatt soning og gjenopptatt saker for flyktninger som var idømt fengselsstraff før Høyesteretts kjennelse fra i sommer.

NOAS var partshjelper da det ble fastslått at Norge har brutt flyktningkonvensjonen artikkel 31.

Justisministerens ansvar
Nå må justisminister Anders Anundsen ta ansvar for de flyktninger som norske myndigheter feilaktig har dømt til fengselsstraff for å benytte seg av falske papirer for å kunne søke beskyttelse.

Flyktninger er i mange tilfeller tvunget til å flykte uten dokumenter og andre eiendeler. På grunn av frykt for myndighetene må de ofte krysse grensen ut av hjemlandet på irregulære måter. Mange av nabolandene til land hvor flyktninger nå kommer fra er overfylt av flyktninger, og et liv der vil innebære et liv i en flyktningleir og relativ nød. Samtidig har mange slektninger i Norge og andre vestlige land. Til tross for at Høyesterett har bekreftet at det ikke er noe krav om at man må søke asyl i første trygge land, finnes det i praksis ikke lovlige måter for en flyktning å komme seg til Europa. Mange er derfor avhengig av en menneskesmugler for å komme seg i sikkerhet hos familie i et trygt land der de kan søke asyl. Falske dokumenter er en nødvendig del av flukten, og bruken av disse er en nødrettslig handling, som ikke kan straffes hvis personen er en flyktning, reiser relativt direkte og legger kortene raskt på bordet om at dokumentet er falskt. Kort fortalt er en slik handling straffri etter flyktningkonvensjonen, dersom det falske dokumentet er et middel for å nå målet om et trygt land hvor man kan søke beskyttelse.

Riksadvokaten endret kort tid etter dommen retningslinjene sine, men unnlot å uttale seg om hvordan saker som var pådømt før Høyesterettsdommen skulle behandles.

Ble fortsatt innkalt til soning
Et halvt år senere har NOAS hatt saker hvor flyktninger, som etter hva Høyesterett har sagt ikke har gjort noe ulovlig, kalles inn til soning av en straffedom. NRK omtalte saken til en av NOAS klienter, Hazem al Saleh, onsdag 17.12.2014.

I går kom altså Riksadvokatens svar. NOAS er fornøyd med at Riksadvokaten reagerer raskt og ryddig, og tar sin del av ansvaret for å rette opp i disse feilene slik at rettssikkerheten sikres. Med instruksen sikres rettssikkerheten for:

  • De som har begjært gjenåpning og som er kalt inn til soning.
  • De som nå begjærer saken gjenåpnet.
  • De som kalles inn til soning for å ha reist inn ulovlig med falske dokumenter og som ikke selv har forstått at Høyesterettsdommen har relevans for dem.

NOAS krever rettssikkerhet for alle
Instruksen sikrer ikke rettssikkerhet for alle. De som er dømt og har sonet en dom (eller betalt en bot) må enten selv eller via advokat forstå at det kan være grunnlag for å be om gjenopptakelse. Men det er langt fra sikkert at alle slike saker vil fanges opp. Mange saker kan ligge flere år tilbake i tid, og det er tvilsomt om et spørsmål som Riksadvokaten selv ikke har sett rekkevidden av, skal oppfattes av den enkelte flyktning.

Dersom noen er feilaktig dømt i strid med flyktningkonvensjonen, har Norge en plikt til å rette opp dette menneskerettsbruddet. Dette politiske ansvaret må Justisdepartementet ta. Det bør kartlegges hvem som kan omfattes av Høyesterettsdommen og de aktuelle bør varsles om at de bør søke gjenopptakelse. Hvis Justisdepartementet ikke tar dette ansvaret bør Kontroll- og konstitusjonskomitéen be justisminister Anders Anundsen om en redegjørelse. Venstres Abid Raja har orientert komitéen om saken, og NOAS venter i spenning på departementets reaksjon på den siste ukens utvikling, og om det blir behov for at komitéen foretar seg noe.

Elden tar gjenopptagelsessak
Samme dag som Riksadvokatens instruks kom svaret fra Gjenopptakelseskommisjonen i klagesaken til Hazem al Salehs bror. Kommisjonen mente det var tilstrekkelig grunn til å konkludere med at det er tvilsomt om dommen er riktig. Saken skal derfor gjenopptas og behandles på nytt. En seier for rettssikkerheten. John Christian Elden har sagt seg villig til å ta forsvareroppdraget når saken skal behandles på nytt i tingretten.